Strategije • Strategija razvoja industrije tekstila, odjece, koze i obuce FBiH 2013.-2023.

  November 30, 2015

  ZIP dokument
 • Projektni zadatak Strategija razvoja metalnog i elektrosektora FBiH 2015-2025.

  Cifj ovog projektnog zadatka je da defini5e osnovne elemente za izradu,,strategije nzvoia metalnog i elektro sektora Federacije BiH" za period 2015-2}25.godine koja bi proiza5la tz analize stanja, uzimaju6i u obzir unutra5nje i vanjske faktore uticaja na stanje metalnog i elektro sektora, kao i procedure za izradu, razmatranje i usvajanje strate5kog dokumenta.

  November 30, 2015

  PDF dokument
 • Projektni zadatak Strategija razvoja industrije građevinskog materijala FBiH 2013-2023.

  Osnova za izradu Projektnog zadatka „Strategija razvoja industrije građevinskog materijala Federacije Bosne i Hercegovine za period 2013.- 2023.godina“ nalazi se u dokumentu „Razvoj industrijske politike u FBiH” (“Službene novine Federacije BiH”, broj 40/10), koji je sastavni dio Strategije ekonomskog razvoja FBiH.

  November 30, 2015

  PDF dokument
 • Projektni zadatak Strategija razvoja drvne industrije FBiH 2013-2023.

  Osnova za izradu Projektnog zadatka „Strategija razvoja drvne industrije Federacije Bosne i Hercegovine za period 2013.-2023.godina“ nalazi se u dokumentu „Razvoj industrijske politike u FBiH” (“Službene novine Federacije BiH”, broj 40/10), koji je sastavni dio Strategije ekonomskog razvoja FBiH.

  November 30, 2015

  PDF dokument
 • Strategija borbe protiv dijabetesa u FBiH 2014-2024.

  Dijabetes je jedno od vodećih hroničnih oboljenja kako u svijetu tako i u našoj zemlji, i rastući je problem svih dobnih grupa, te se moţe govoriti o pandemiji ove bolesti.

  November 30, 2015

  PDF dokument