Strategije • Projektni zadatak Strategija razvoja industrije građevinskog materijala FBiH 2013-2023.

  Osnova za izradu Projektnog zadatka „Strategija razvoja industrije građevinskog materijala Federacije Bosne i Hercegovine za period 2013.- 2023.godina“ nalazi se u dokumentu „Razvoj industrijske politike u FBiH” (“Službene novine Federacije BiH”, broj 40/10), koji je sastavni dio Strategije ekonomskog razvoja FBiH.

  November 30, 2015

  PDF dokument
 • Projektni zadatak Strategija razvoja drvne industrije FBiH 2013-2023.

  Osnova za izradu Projektnog zadatka „Strategija razvoja drvne industrije Federacije Bosne i Hercegovine za period 2013.-2023.godina“ nalazi se u dokumentu „Razvoj industrijske politike u FBiH” (“Službene novine Federacije BiH”, broj 40/10), koji je sastavni dio Strategije ekonomskog razvoja FBiH.

  November 30, 2015

  PDF dokument
 • Strategija jačanje funkcije službi za zapošljavanje

  Ekonomski institut Sarajevo (kao lider) u konzorciju sa DCS d.o.o. Sarajevo je 4. oktobra 2013. godine sa Federalnim ministarstvom rada i socijalne politike (Jedinica za implementaciju projekata socio-ekonomske podrške, obuke i prezapošljavanja PIU SESER) potpisao ugovor o pružanju konsultantskih usluga izrade dokumenta „Strategija jačanja funkcije posredovanja u javnim službama za zapošljavanje u Federaciji BiH“.

  November 30, 2015

  PDF dokument
 • Prijedlog Strategije reforme PIO

  Svaki reformski proces, pa tako i reforma sistema penzijskog i invalidskog osiguranja je dugotrajan, složen i sveobuhvatan proces koji zahtijeva aktivno uključivanje svih relevantnih interesnih grupa, te opći društveni konsenzus kao veoma važan preduvjet za uspješno provođenje iste.

  November 30, 2015

  PDF dokument
 • Strategija deinstitucionalizacije i transformacije ustanova socijalne zastite u Federaciji BiH

  Procesom pridruživanja Bosne i Hercegovine Europskoj uniji proistekle su obveze države i entiteta da izvrše usklađivanje postojećih propisa s međunarodnim konvencijama i europskim standardima, uključujući i obvezu usklađivanja propisa iz oblasti socijalne zaštite.

  November 30, 2015

  PDF dokument