Ciljevi razvoja FBiH

Ubrzan ekonomski razvoj

će svim dijelovima ekonomije i društva omogućiti realizaciju razvojnih potencijala, ispoljavanje inovativnosti i kreativnosti

Prosperitetan i inkluzivan društveni razvoj

jača povjerenje u društvu, osobnu i ekonomsku sigurnost, pravedniju raspodjelu dohotka, bolju socijalnu i političku koheziju

Resursno efikasan i održiv razvoj

podrazumijeva okolišno i socijalno privatljivu proizvodnju i potrošnju, kao i cirkularnu ekonomiju

Efikasan, transparentan i odgovoran javni sektor

donosi vladavinu prava u funkciji građana, poslovnih subjekata i drugih društvenih i ekonomskih aktera