Sektor za analizu ekonomskog, regionalnog i socijalnog razvoja obavlja poslove koji se odnose na:

 • prikupljanje, ažuriranje i analiziranje podataka o nacionalnim računima po proizvodnom i potrošnom pristupu i analiziranju ekonomskog rasta u FBiH,
 • praćenje i objašnjavanje promjene Bruto društvenog proizvoda (u daljnjem tekstu: BDP),
 • procjenu tzv. tabela ponude i upotrebe („Supply and Use“ tabela), radi utvrđivanja međusobnih odnosa sektora u ekonomiji i lociranje međusobnog odstupanja BDP-a,
 • procjenu sive ekonomije u FBiH,
 • istraživanja i izradu analiza i modela orijentiranih prema kratkoročnoj, srednjoročnoj i dugoročnoj strateškoj politici Federacije BiH u oblasti makroekonomije,
 • redovni, ažurni i standardizovani monitoring ekonomije, te pojedinih sektora Federacije BiH,
 • izradu kvartalnih i godišnjih publikacija o ekonomskim trendovima u Federaciji BiH,
 • održavanje i redovno ažuriranje najaktualnijim podacima makroekonomskog modela Federacije BiH,
 • kreiranje makroekonomskih projekcija i pripremu analitičkih inputa vezanih za makroekonomske projekcije,
 • izradu podloga za pripremu strateških razvojnih dokumenata Federacije BiH i BiH,
 • praćenje i identificiranje glavnih faktora kretanja rasta proizvodnje u poljoprivredi i industriji,
 • identificiranje i međusobnu povezanost pojedinih industrijskih i poljoprivrednih grana, te sektora usluga i njihov odnos s finalnom potrošnjom, investicijama, vanjskom trgovinom i sl.,
 • identificiranje i praćenje pozicije i uloge poduzeća Federacije BiH u tzv. „Vrijednosnom lancu“ međunarodnih proizvodnih aktivnosti u smislu vertikalnog povezivanja i razvoja klastera,
 • analiziranje pozitivnih propisa i efekte najutjecajnijih mjera ekonomske politike kojima se reguliraju najvažnije proizvodne aktivnosti,
 • analiziranje utjecaja promjena ulaznih i izlaznih (tržišnih) cijena na promjene opsega proizvodnje, tržišne koncentracije i identificiranje razine barijera ulaska u okvire najznačajnijih proizvodnih grana i njihov utjecaj na opseg proizvodnje,
 • analiziranje doprinosa kredita rastu proizvodnje, koji se dobiva od bankarskog sektora,
 • analiziranje utjecaja investicija na porast proizvodnje i konkurentnosti,
 • analiziranje u kojoj mjeri direktna strana ulaganja utiču na povećanje proizvodnje i zaposlenosti u pojedinim granama,
 • praćenje i analiziranje efekata privatizacije u pojedinim granama na proizvodnju i konkurentnost,
 • kreiranje makroekonomskih projekcija u domenu kretanja u realnom sektoru, tržištu rada i cijena,
 • uspostavljanje, produbljivanje i održavanje saradnje sa svim relevantnim institucijama u Federaciji BiH, kao i s akademskim i istraživačkim domaćim i  međunarodnim institucijama zaduženim za razvoj privatnog sektora,
 • izradu prijedloga i studijsko-analitičkih materijala u svezi s ekonomskim reformama i razvojem privatnog sektora, partnerstva javnog i privatnog sektora i poslovnog okruženja u Federaciji BIH, s ciljem blagovremenog, adekvatnog i kvalitetnog savjetovanja tijela, koja odlučuju o prednjem,
 • praćenje kretanja i izvještavanje o stanju i promjenama u području tržišta kapitala, privatizacije, poduzetništva, poslovnog okruženja i europskih integracija i ekonomije na svim razinama vlasti u Federaciji BiH,
 • istraživanja orijentirana prema kratkoročnoj, srednjoročnoj i dugoročnoj strateškoj politici u području razvoja privatnog sektora, naročito malih i srednjih preduzeća i zanatstva, te poslovnog okruženja i tržišta rada u Federaciji BiH,
 • uspostavu saradnje s relevantnim institucijama na svim nivoima vlasti koje vrše istraživanja i rade podatke iz domena rada Zavoda,
 • doprinos kreiranju makroekonomskih projekcija Zavoda i pripremu analitičkih  inputa  vezanih za poslovno okruženje i poduzetništvo, kao podlogu za pripremu strateških razvojnih dokumenata Federacije BiH,
 • uspostavljanje metodologija, te modela i indikatora za praćenje balansiranog regionalnog razvoja u FBiH,
 • prikupljanje podataka o demografskim kretanjima u Federaciji BiH i pravljenje usporednih pokazatelja s trendovima o prednjem u zemljama u okruženju i EU i izradu analize tih kretanja, te pripremu demografske projekcije i saradnju sa statističkim uredima i institucijama koje se bave demografijom i istraživanje njihovog utjecaja na javne financije,
 • izradu kvartalnih i godišnjih analiza i izvještaja o ekonomskim i socijalnim trendovima u  Federaciji BiH,
 • stalno ažuriranje pokazatelja demografkih i socijalnih trendova razvoja  makroekonomskog modela Federacije BiH,
 • sudjelovanje u kreiranju dugoručnih makroekonomskih projekcija s aspekta demografije.