Ofanzivne mjere

Razlog za izdvajanje ofanzivnih mjera je saznanje da za ekonomiju FBiH nisu prihvatljive stope rasta BDP-a niže od 6 - 7% godišnje, a za tako nešto je nužno imati stopu rasta produktivnosti od minimalno 3 do 5% godišnje. U poslijeratnom periodu FBiH je samo 2006. (5,5%) i 2008. godine (5,3%) bila blizu ciljane stope rasta BDP-a od 6 do 7%.

Akceleratori koji donose najveći razvojni efekat FBiH

Vizija razvoja Federacije Bosne i Hercegovine

Federacija BiH je prosperitetan životni prostor, zasnovan na vladavini prava, socijalno pravedan sa jednakim mogućnostima za sve, u kojem se njeguje bogatstvo različitosti. Baziran je na društvu znanja i inovacijama, efikasnom i održivom korištenju prirodnih i drugih resursa, uz očuvanje okoliša i pristupačno javno zdravstvo, a sve u funkciji postizanja uravnoteženog i visokog kvaliteta života.

Strategija razvoja

Pogledajte i preuzmite kompletan dokument Strategije razvoja Federacije Bosne i Hercegovine

Ciljevi razvoja FBiH

Ubrzan ekonomski razvoj

će svim dijelovima ekonomije i društva omogućiti realizaciju razvojnih potencijala, ispoljavanje inovativnosti i kreativnosti

Prosperitetan i inkluzivan društveni razvoj

jača povjerenje u društvu, osobnu i ekonomsku sigurnost, pravedniju raspodjelu dohotka, bolju socijalnu i političku koheziju

Resursno efikasan i održiv razvoj

podrazumijeva okolišno i socijalno privatljivu proizvodnju i potrošnju, kao i cirkularnu ekonomiju

Efikasan, transparentan i odgovoran javni sektor

donosi vladavinu prava u funkciji građana, poslovnih subjekata i drugih društvenih i ekonomskih aktera