Događaji
  • March 15, 2021


Sarajevo, 15. mart, 2021. – Tokom današnjeg on-line konsultativnog sastanka o modalitetima energetske tranzicije u Bosni i Hercegovini, usklađenim sa EU regulativom, predstavnik FZZPR-a Nijaz Avdukić je, na poziv Reset Centra, prisutnima prikazao Strategiju razvoja FBiH 2021. - 2027., sa fokusom na prioritet koji se odnosi na energetsku tranziciju.

 

Strategija razvoja FBiH, koju je Vlada FBiH usvojila 18. februara 2021., je krovni strateški dokument koji određuje smjernice društveno – ekonomskog razvoja Federacije BiH i svi slijedeći strateški dokumenti trebaju biti usklađeni sa ovom Strategijom.

Energetska tranzicija predstavlja jedan od prioriteta 3. cilja Strategije razvoja FBiH: Resursno efikasan i održiv razvoj. Realizacija ovog prioriteta vodi ka prebacivanju fokusa sa termoelektrana na ugalj i izvoza električne energije, na razvoj obnovljivih izvora energije  u Federaciji BiH, odnosno započinjanju dekarbonizacije energijskog sektora. Za ovo je veoma važno otkloniti prepreke investiranju u sektor energije i uvoditi nove šeme i mehanizme podsticanja obnovljivih izvora energije, usklađene sa EU regulativom. Naročito je bitno poticati proizvodnju za vlastitu potrošnju, pri čemu je potrebno provesti restrukturiranje rudnika uglja i strukturnu transformaciju ekonomije rudarskih regiona.

Strategija razvoja FBiH 2021. - 2027. je u potpunosti usklađena sa UN Agendom 2030.

Konsultativni sastanak o energetskoj tranziciji okupio je vodeće stručnjake iz ove oblasti, obzirom da je fokus rada Reset Centra, koji je organizator sastanka, upravo održiva energetska tranzicija.