Bosansko-podrinjski kanton • Izvještaj o razvoju Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2018.godinu sa kratkim sažetkom Akcionog plana 2018-2021

  December 28, 2020

  PDF dokument
 • Izvještaj o evaluaciji Strategije razvoja Bosanskopodrinjskog kantona Goražde 2016-2020.

  January 28, 2020

  PDF dokument
 • Akcioni plan za borbu protiv korupcije Vlade Bosansko – podrinjskog kantona Goražde 2016 – 2020

  May 28, 2016

  PDF dokument
 • Strategija razvoja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za period 2016.-2020. godine -

  November 28, 2015

  PDF dokument
 • Strategija razvoja turizma BPK ua period 2016 - 2020

  June 28, 2015

  PDF dokument