Unaprjeđivati vladavinu prava

Vladavina prava je ključni aspekt ukupnog razvoja jednog društva i osnovno mjerilo napretka društva u EU integracijama. Za dostizanje većeg stupnja vladavine prava (koja postoji kad se svi dijelovi društva, prije svega nosioci vlasti, u svom djelovanju rukovode isključivo zakonima) kao temelja za efikasnu, transparentnu i odgovornu javnu upravu nužno je povećati efikasnost pravosudnog sistema, što se postiže povećavanjem i proširivanjem pristupa pravdi, posebice za ranjive skupine društva, te slamanjem korupcije, kriminala i terorizma. Na toj osnovi će se jačati poduzetništvo i investiranje, bit će poštovani ugovori i svojina pa će se razvijati privatni i civilni sektor odnosno društvo u cjelini. Kad postoji monopolno pružanje usluga (diskreciono pravo odlučivanja ko će i koliko usluga dobiti i kad se ne traži da osobe koje donose odluke snose odgovornost), kao i javno mnijenje koje podržava takve aktivnosti, postoji izražena korupcija u zemlji.

Stoga je nužno uvoditi konkurenciju u pružanje usluga, uvoditi automatska pravila djelovanja radi smanjivanja diskrecionog odlučivanja, utvrđivati odgovornost za koruptivne radnje i što je moguće više to činiti transparentno.

Napredak u slamanju korupcije traži dva temeljna preduvjeta: solidnu organiziranost civilnog društva i razvijeno okruženje koje štiti građanske slobode, posebice prijavitelje korupcije.

Indikator 

Izvor

Polazna vrijednost 

Ciljna vrijednost

Broj zaprimljenih predmeta ombudsmena na 100.000 stanovnika za F BiH (Sarajevo, Mostar, Livno)

Ombudsmen

90 (2019) (BiH)

50

Indeks vladavine prava BiH

WB

-0,23 (2018) (BiH)

1,00

Prijavljenih punoljetnih učinitelja kaznenih dijela, ukupno

FZS

12.114 (2019)

8.000

Prijavljenih punoljetnih učinitelja kaznenih dijela, žene

FZS

1.326 (2019)

800

% neriješenih prijava od ukupnog broja prijava u tužilaštvu FBiH

VSTV

29,3 (2019)

20,0

Zastarjelost krivičnog gonjenja

VSTV

29 (2019)

0

Neriješeni predmeti na dan 31.12.

VSTV

13.036 (2019)

10.000

Povjerenje građana u pravni sistem i sudove, %

OECD

30 (2018) (BiH)

50

 

Measures