Unaprjeđivati odgovornost u oblasti javnih finansija

U cilju jačanja poreznog morala, boljeg prikupljanja javnih prihoda i njihovog efektivnijeg i efikasnijeg trošenja kroz javne rashode, nužno je plaćanja državi shvaćati kao ugovor između platiše (građani, pravna lica) koji se obvezuje plaćati, i države koja se, s druge strane obvezuje efektivno i efikasno proizvoditi javna dobra i dijeliti ih na pravičan način. Stoga je nužno što više uključivati javnost u razmatranje budžeta i angažirati neovisne stručnjake za ocjenu efektivnosti i efikasnosti djelovanja javnog sektora, posebice u domenu poduzimanja javnih investicija i djelovanja javnih kompanija.

Bh društvo sve više stari, što dodatno ugrožava funkcioniranje mirovinskih fondova.

Indikator 

Izvor

Polazna vrijednost 

Ciljna vrijednost

% ukupne konsolidovane javne potrošnja u FBiH u BDP-u (bez učešća u finansiranju institucija na nivou BiH)

FMF, FZS

33,0 (2018) 

30,0

% doprinosa u ukupnim poreskim prihodima od direktnih poreza u FBiH 

PU FBiH

44,9 (2018) 

40,0

 

Mjere