Povećati energijsku efikasnost

Povećanje energetske efikasnosti (EnE), posebno u segmentu potrošnje energije, ima najveći efekat na dekarbonizaciju energetskog sektora, smanjenje troškova energije, kao i na povećanje produktivnosti i konkurentnosti privrednih subjekata. Kod njenog povećanja fokus treba staviti na: (I) poboljšanje energijskih karakteristika zgrada, posebno u vlasništvu ili na korištenju organizacija javnog sektora, kao i na tehničkoj i finansijskoj podršci malim i srednjim preduzećima (MSP) i javnim komunalnim preduzećima, (II) podržavanje provođenja energetskih audita i uvođenje sistema energetskog menadžmenta, uključujući i implementaciju ISO 50001 standarda, (III) usvajanje modela kontinuiranog osiguranja sredstava za realizaciju planova EnE uspostavom održivog namjenskog fonda, korištenjem mehanizma obligacionih šema i sredstava iz budžeta, (IV) podržavanje uspostavljanja šema finansiranja EnE iz privatnih sredstava, između ostalog putem energetskih zadruga, javno-privatnog partnerstva i kompanija za pružanje energijskih servisa (prema ESCO modelu) i (V) finansiranje projekata EnE formiranjem namjenske kreditne linije za projekte u MSP-ima i lokalnim zajednicama kod Razvojne banke FBiH.

Indikator 

Izvor

Polazna vrijednost 

Ciljna vrijednost

Primarna potrošnja energije, u mil. tona ekvivalentne nafte

EUROSTAT (BiH)*

6,69 (2017) (BiH)

6,5

Normativna regulativa energetske efikasnosti

WEF**

71,4 (2019) (BiH)

80,0

% potrosnje obnovljive energije u odnosu na ukupnu potrošnju energije

WEF***

40,8 (2019) (BiH)

60,0

* Energy efficiency, MTOE (milion tonnes of oil equivalent) (EUROSTAT nrg_ind_eff)

** Energy efficiency regulation 

*** Renewable energy consumption share

 

 

Measures