Poticati razvoj ruralnih prostora

Brojne slabosti ometaju djelovanje poljoprivrede koja čini kičmu ruralne ekonomije u FBiH, kao što su: snažan uticaj eksternih okolišnih faktora, nepostojanje izvjesnih tržišta, izloženost monopolima na tržištu inputa, nedostatak ekonomije obima, informacijska asimetrija glede kvalitete priozvoda, nedostatak institucija i infrastructure, dovele su do pojave dualne ekonomije tj. do toga da se ruralna ekonomija razvija po znatno nižoj stopi stopi rasta nego urbana ekonomija unatoč tome što izvjesni poljoprivredni sektori (prerada mlijeka, uzog ranog voća i povrća) imaju internacionalnu konkurentnu prednost kao i niz nepoljoprivrednih ruralnih aktivnosti.

U cilju bržeg razvoja ruralnih područja nužno je: (I) povećanje produktivnosti i konkurentnosti malih farmi putem tehnoloških, financijskih i cjenovnih poticaja, (II) stvaranje institucionalnih i infrastrukturnih pretpostavki nužnih za razvoj ruralne ekonomije i povećanje kvalitete života (III) podržavanje uvođenja i razvoja ruralnih aktivnosti s visokom dodanom vrijednosti, (IV) osiguranje održivosti i efikasnosti prirodnih resursa nužnih za odvijanje ruralnih aktivnosti, (V) povećanje komercijaliziranosti zemljišta i (VI) povećanje domaće tražnje za proizvodima ruralnih aktivnosti.

Stvaranje preduvjeta za razvoj novih gospodarskih aktivnosti u ruralnim i slabije razvijenim područjima podrazumijeva podršku aktivnostima koje doprinose jačanju svijesti o važnosti gospodarskog razvoja u ruralnim područjima, usvajanju principa „multifunkcionalne poljoprivrede“, pravnom regulisanju i rastu i razvoju obiteljskih poljoprivrednih gazdinstva (OPG-ova), agroturizmu, diverzifikaciji i razvoju nepoljoprivrednih djelatnosti poput ruralnog turizma, te osnivanju i razvoju nepoljoprivrednih MSP-a u ruralnim područjima, uz provođenje posebno stimulirajućih mjera za mlade i žene, što bi rezultiralo većim godišnjim prihodima.

Indikator 

Izvor

Polazna vrijednost 

Ciljna vrijednost

Broj certifikovanih ekoloških i/ili organiskih poljoprivrednih proizvođača i/ili poljoprivrednih proizvoda. 

FMPVŠ

n/d

n/d

% bruto dodane vrijednosti područja djelatnosti A-Poljoprivreda, šumarstvo i ribolov u BDP-u

FZS

4,3 (2018)

6,0

% promjena dohotka ruralnog stanovništva

FZS

n/d

n/d

 

Mjere