Sektor za razvojno planiranje obavlja poslove koji se odnose na:

 • uspostavljanje i učvršćivanje saradnje sa svim relevantnim institucijama na svim razinama vlasti u Federaciji BiH, kao i sa institucijama na državnom nivou, te internacionalnim razvojnim institucijama u procesu koordiniranja pripreme razvojnih socioekonomskih dokumenata Federacije BiH,
  koordiniranje u pripremi Strategije razvoja Federacije BiH i BiH,
 • koordiniranje u pripremi i objavljivanju godišnjeg Izvještaja o razvoju BiH, koje uključuje i Izvještaj o napretku implementiranja Strategije razvoja Federacije BiH i BiH,
 • koordiniranje razvoja  sistema praćenja usklađenosti i metodološke povezanosti razvojnih politika s budžetskim planiranjem u FBiH,
 • usmjeravanje izrade programa saradnje s civilnim društvom u procesu implementiranja općih strateških dokumenata na razini Federacije BiH i BiH,
 • koordiniranje pripreme  i uspostavu sistema, metodologija i pristupa za monitoring i evaluaciju mjera i politika za implementiranje strateških  razvojnih dokumenata u Federaciji BiH  na različitim razinama, kao i operativnih programa, na osnovu kojih Federacija BiH postaje korisnica strukturnih sredstava iz evropskog proračuna, u saradnji sa Direkcijom za evropske integracije i odgovornim institucijama za  implementiranje operativnih programa,
 • uspostavu sisitema indikatora i informacijskog sisitema za praćenje implementacije, te koordiniranja u njegovoj primjeni na kantonalnom i ostalim nivoima  implementacije,
 • uključivanje različitih nivoa vlasti u Federaciji BiH u proces monitoringa i evaluacije  implementacije mjera  i  realizacije aktivnosti iz akcijskih planova  te  implementacije operativnih razvojnih programa, javnih investicija i programe razvojnih poticaja,
 • osposobljavanje  odgovornih na svim nivoima vlasti u Federaciji BiH za proces izvještavanja te praćenja usklađenosti i metodološke povezanosti razvojnih politika s budžetskim planiranjem na različitim nivoima budžetskih korisnika,
 • koordiniranje u davanju prijedloga za određene analize i metodologije te programe evaluacija efekata sektorskih politika,
 • praćenje i razvijanje statističkih indikatora, te prikupljanje i obradu podataka od statističkih institucija i drugih izvora podataka u FBiH i BiH,
 • izgradnju kapaciteta za monitoring i evaluaciju na svim nivoima vlasti u Federaciji BiH.