Sektor za opće i zajedničke poslove, i vođenje projekata obavlja poslove koji se odnose na:

 • sudjelovanje u realizaciji i praćenju postojećih i budućih  projekata Zavoda,
 • izradu općih akata Zavoda, uključujući i njihove izmjene i dopune,
 • izradu strategija, planova i specifičnih obuka ljudskih potencijala u Zavodu,
 • izradu analitičkih, informacijskih i drugih materijala u okviru propisane metodologije (npr. programa rada i izvješća o radu Zavoda na temelju podataka dobivenih od osnovnih organizacijskih jedinica),
 • izradu prednacrta, nacrta i prijedloga budžeta i završnog računa Zavoda,
 • uspostavu, izradu, vođenje i održavanje personalne evidencije,
 • provedbu potrebnih aktivnosti s Agencijom za državnu službu BiH i Odborom državne službe za žalbe, uz prethodno odobrenje direktora,
 • izdavanje uvjerenja o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija,
 • poslovi integralnog informatičkog sisitema i informatičke podrške,
 • poslove prijema, zavođenja, razvođenja i otpreme pošte i pohranjivanje istih u bazi podataka,
 • arhiviranje predmeta i akata i pohranjivanje istih u bazi podataka,
 • kurirske poslove,
 • poslove kopiranja i umnožavanja materijala,
 • izradu financijskih planova i završnih računa Zavoda, u okviru programskog proračuna,
 • pripremu podataka za programski proračun,
 • vršenje knjigovodstvenih i blagajničkih poslova,
 • obračun i isplate plaća i naknada,
 • pripremu sjednica stručnog kolegija i staranju o provođenju njegovih zaključaka,
 • staranje o ostvarivanju funkcije javnosti rada Zavoda,
 • organizacione pripreme savjetovanja i drugih sastanaka koje organizuje Zavod.