Događaji
  • March 3, 2022


Sarajevo, 23. februar 2022. godine – Danas je na završnoj konferenciji obilježen završetak Projekta integriranog lokalnog razvoja (ILDP) koji je podržao izradu Strategije razvoja Federacije BiH 2021.-2027., kao i uspostavljanje regulatornog okvira za razvojno planiranje u Federaciji BiH.

 

Opći cilj ILDP-a bio je harmonizacija integriranog i inkluzivnog strateškog planiranja na nivou entiteta, kantona i jedinica lokalne samouprave kako bi strategije razvoje postale dokumenti provodivi u praksi.

 

Tokom konferencije su prikazani ključni rezultati projekta koji je trajao 14 godina. U ovom periodu, podržana je izrada 72 razvojne strategije, uspostavljeni su finansijski mehanizmi kroz koje je realizirano 87 projekata, u koje je uloženo 3,8 miliona KM.