Događaji
  • April 8, 2021


Sarajevo, 08. april, 2021. – Okvir za realizaciju Ciljeva održivog razvoja u Bosni i Hercegovini usvojen je od strane Vijeća ministara, nakon što ga je prethodno usvojila Vlada Federacije BiH (04. februara), kao i vlade Republike Srpske i Brčko distrikta BiH.

 

Bosna i Hercegovina se, u septembru 2015. godine, sa 192 države članice Ujedinjenih nacija, obavezala da će provesti Agendu 2030, koja se sastoji od 17 ciljeva i 169 podciljeva održivog razvoja. Agenda 2030 predstavlja plan djelovanja za prosperitet i dobrobit ljudi i planete. Njen cilj je da osnaži univerzalni mir, uz ostvarenje većih sloboda za sve ljude. Ovaj plan će provoditi sve zemlje, djelujući kroz partnerstvo zasnovano na saradnji. Potrebno je čovječanstvo osloboditi tiranije, siromaštva i neimaštine, kao i da se planeta oporavi i zaštiti.

Okvir za realizaciju Ciljeva održivog razvoja u Bosni i Hercegovini bazira se na procjeni ključnih trendova razvoja, prilika i prepreka, posebno u kontekstu pristupanja zemlje Evropskoj uniji. Dokumentom su utrđena tri pravca održivog razvoja:

1. Dobra uprava i upravljanje javnim sektorom,

2. Pametan rast,

3. Društvo jednakih mogućnosti,

te dvije horizontalne teme: ljudski kapital za budućnost i princip „Niko ne smije biti isključen“.

Okvir će poslužiti za usmjeravanje tekućih i predstojećih procesa strateškog planiranja u Bosni i Hercegovini, uključujući Republiku Srpsku, Federaciju Bosne i Hercegovine, kao i Brčko distrikt Bosne i Hercegovine.

Strategija razvoja FBiH 2021.-2027. je u potpunosti usklađena sa Agendom 2030.

Dokument možete pronaći na linku:

 

Okvir za realizaciju ciljeva održivog razvoja u BiH (4).pdf