Događaji
  • November 6, 2023


Sarajevo, 01. novembar 2023. - Nijaz Avdukić, vršioc dužnosti direktora Federalnog zavoda za programiranje razvoja, održao je sastanak sa Adisom Salkićem, pomoćnikom ministrice za mlade, Federalnog ministarstva kulture i sporta, vezano za usaglašavanje aktivnosti i obaveza u procesu izrade Strategije za mlade.

Vlada Federacije BiH je, na sjednici  održanoj 30.10.2023. godine, na prijedlog Federalnog ministarstva kulture i sporta, donijela Odluku kojom se pokreće postupak izrade Strategije za mlade Federacije BiH do 2027. godine. Strategija za mlade će biti sektorski strateški dokument Federacije BiH koji će odrediti programski pristup djelovanja prema mladima, što uključuje definiranje problema i potreba mladih, strateške pravce djelovanja, te ciljeve strategije i mjere za realizaciju tih ciljeva.

Nosilac izrade Strategije za mlade je Federalno ministarstvo kulture i sporta, a aktivan sudionik će biti i Federalni zavod za programiranje razvoja. U procesu izrade Strategije za mlade primjenjivat će se ključni principi izrade strateških dokumenata u Federaciji u skladu sa odredbama Zakona o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem i Uredbe o izradi strateških dokumenata u FBiH, te je ovom prilikom dogovoreno da se u narednom periodu održi sastanak predstavnika ove dvije institucije sa Vijećem mladih FBiH i Institutom za razvoj mladih ”Kult”, kako bi se na vrijeme utvrdile sve neophodne aktivnosti, koje su zakonski propisane u procesu izrade navedene Strategije.