Događaji
  • November 22, 2022


Tuzla, 17. novembar, 2022. - Nijaz Avdukić, VD direktora FZZPR, i Miloš Prica, ambasador, MVP, kao predstavnici Vijeća za praćenje implementacije Ciljeva održivog razvoja, su održali sastanak sa predstavnicima Rektorata Univerziteta u Tuzli, na čelu sa Jasminom Suljagićem, prorektorom za nastavu i studentska pitanja.

Diskusija se vodila o angažmanu akademske zajednice u implementaciji Agende 2030 u Bosni i Hercegovini, odnosno uključenju Univerziteta u Tuzli i njegovoj saradnji sa Vijećem za praćenje implementacije Ciljeva održivog razvoja u Bosni i Hercegovini.

Ciljevi održivog razvoja (17 ciljeva) predstavljaju transformativni plan za stvaranje bolje i održive budućnosti za cijeli svijet. Bave se globalnim izazovima sa kojima se današnji svijet suočava, uključujući siromaštvo, nejednakost, klimatske promjene, degradaciju okoliša, prosperitet, mir i pravdu.

Predstavnici Rektorata su informisani o pokretanju Programa SDG2BiH koji će se ostvarivati kroz dvije komponente. Prva se odnosi na podršku vlastima na državnom nivou, nivou entiteta i u Distriktu Brčko u procesima planiranja politika i mjera održivog i inkluzivnog razvoja na osnovu Okvira za realizaciju Ciljeva održivog razvoja u BiH, njihove provedbe, praćenja i izvještavanja. Druga komponenta Programa se odnosi na jačanje doprinosa odabranih partnerskih jedinica lokalne samouprave i kantona u ostvarivanju Agende 2030, čime se direktno doprinosi poboljšanju kvalitete života građana.

Nasir Nalić, predstavnik UN-a, je bio također prisutan.