Događaji
  • November 8, 2021


Sarajevo, 05. novembar, 2021. – Tokom sastanka na kom su se okupili sekretari federalnih ministarstava vodila se diskusija o sistemu strateškog planiranja, kao i povezanim procesima trogodišnjeg i godišnjeg institucionalnog i budžetskog planiranja u Federaciji BiH.

U junu ove godine su, za službenike federalnih ministarstava, pokrenute aktivnosti podrške ministarstvima u vidu obuke o primjeni Uredbe o trogodišnjem i godišnjem planiranju rada, monitoringu i izvještavanju u Federaciji BiH, a koja propisuje obavezu za sve organe uprave u FBiH da u 2021. godini pristupe izradi trogodišnjih planova rada za period 2022. – 2024. Obuke su u svim federalnim ministarstvima završene tokom septembra (samo jedno ministarstvo nije sudjelovalo u obuci). Paralelno sa ovim procesom, Federalno ministarstvo finansija je pokrenulo proces unapređenja programskog budžetiranja u cijeloj Federaciji BiH, komplementarnog sa propisanim trogodišnjim i godišnjim planiranjem rada.

Ovaj sastanak je organizovan u cilju zajedničke evaluacije obuke, te diskusije koja se odnosi na povezivanje trogodišnjih i godišnjih planova rada sa strateškim dokumentima i finansijama, u sveobuhvatni sinhronizovani proces putem kojeg se ostvaruju strateški planovi razvoja Federacije BiH.

Budžetsko i strateško planiranje će se povezati tako što će se za svaki budžetski program prikazati veza sa mjerom/prioritetom iz Strategije razvoja FBiH, odnosno relevantne sektorske strategije.

Za efikasno upravljanje razvojem potreban je funkcionalan sistem putem kojeg je moguće pretvaranje razvojnih ciljeva i prioriteta u konkretne aktivnosti sa jasnim finansijskim efektom i institucionalnim odgovornostima. Realizacija ovih ciljanih aktivnosti, te monitoring i evaluacija njihovih razvojnih efekata, je jedini put koji će nas dovesti na veći nivo društveno-ekonomskog razvoja.

Sastanak je organizovan od strane tima Federalnog zavoda za programiranje razvoja, uz podršku Projekta podrške integralnom razvoju u BiH, zajedničkog projekta UNDP-a i  Vlade Švicarske.