Događaji
  • November 17, 2022


Tuzla, 16. - 17. novembar 2022.  – Federalni zavod za programiranje razvoja organizovao je, deveti po redu, sastanak Mreže kantonalnih praktičara planiranja razvoja u Federaciji BiH.  

Mreža kantonalnih praktičara razvoja je mehanizam za efikasnu koordinaciju planiranja,   implementacije i praćenja razvoja u Federaciji BiH. Redovni sastanci ove neformalne grupe rezultiraju kvalitetnijim sistemom planiranja, implementacije i praćenja razvoja Bosne i Hercegovine. Do ovog sastanka je predstavnike kantona okupljao UNDP ILDP projekat, od sada će to raditi Federalni zavod, kao institucija zadužena za koordinaciju planiranja razvoja u Federaciji BiH.

Tokom dva dana rada razgovaralo se napretku u radu svih kantonalnih jedinica, a Federalni zavod je informisao o dešavanjima na nivou Federacije BiH, uz prezentaciji nove forme Izvještaja o razvoju Federacije BiH, koji se odnosi na 2021. godinu i prati realizaciju Strategije razvoja Federacije BiH 2021.-2027. Dogovoreno je da se i dalje koordinirano radi na unaprjeđenju sistema za planiranje (modernizacija digitalne komunikacije unutar institucija), implementaciji (programsko budžetiranje) i praćenju razvoja (obrada relevantnih podataka).

Predstavnici  Vijeća za implementaciju Ciljeva održivog razvoja u Bosni i Hercegovini su prezentirali napredak u procesu implementacije Okvira za provedbu Ciljeva održivog razvoja 2030 u BiH, naročito aktivnosti koje se rade na lokalnom nivou, te pripreme dobrovoljnog izvještaja BiH o provođenju Agende 2030 za 2023. godinu.

U svrhu ubrzanog ostvarenja Ciljeva održivog razvoja u BiH, putem podrške sistemima javnog upravljanja, uz angažman privatnog sektora u zelenom i inkluzivnom rastu i razvoju zajednice, UNDP je pokrenuo Program SDG2BiH, koji je tim UNDP-a predstavio prisutnima, pozivajući ih na saradnju.

Predstavnice Direkcije za ekonomsko planiranje BiH su prisutne informisale o procesu izrade Programa ekonomskih reformi i Strategije pametne specijalizacije BiH.

Program ekonomskih reformi predstavlja najviši nivo angažmana Evropske unije sa zemljom i osnova je našeg dijaloga o ekonomskoj politici. Provedba reformi je ključna za poboljšanje konkurentnosti, poticanje otvaranja radnih mjesta i socijalne inkluzije, odnosno za ispunjavanje ekonomskih kriterija u procesu pristupanja Evropskoj uniji.  

Koncept pametne specijalizacije je novi koncept planiranja razvoja, koji spaja industrijsku i inovacijsku politiku u cilju razvoja inovativne ekonomije sa naglaskom na investicije temeljene na znanju i inovativnosti.