Događaji
  • March 4, 2021


Sarajevo – 04. mart 2021. godine - Danas je, na inicijativu Federalnog zavoda za programiranje razvoja i Agencije za državnu službu FBiH, održan zoom sastanak predstavnika ministarstava Vlade Federacije BiH. Tema je bila primjena Uredbe o trogodišnjem i godišnjem planiranju rada, monitoringu i izvještavanju u FBiH.

 

 

Na osnovu Zakona o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem, Vlada FBiH je u proteklom periodu usvojila četiri uredbe, kojim su definisana pitanja koja se odnose na izradu strateških dokumenata, njihovu evaluaciju, trogodišnje i godišnje planiranje rada, te indeks razvijenosti u FBiH. Vlada FBiH je početkom 2021. godine, također donijela uredbe o izmjenama/dopunama navedenih uredbi (osim indeksa razvijenosti), pri čemu se njihova primjena odgađa do 01.01.2022. godine. Do tada svi službenici u FBiH trebaju proći potrebnu obuku o načinu primjene uredbi.

Uredba o trogodišnjem i godišnjem planiranju rada, monitoringu i izvještavanju, propisuje obavezu za sve organe uprave u FBiH da u 2021.godini pristupe izradi trogodišnjih planova rada za period 2022. – 2024. godine. Tokom današnjeg sastanka je predstavljen i prihvaćen plan obuke službenika federalnih ministarstava o primjeni ove Uredbe, koji uključuje metodološku i stručnu podršku planiranu u toku 2021. godine. Primjena Uredbe će omogućiti implementaciju Strategije razvoja FBiH 2021. - 2027., te doprinijeti efikasnijem i učinkovitijem radu ministarstava Vlade Federacije BiH.