Događaji
  • June 1, 2021


27. maj, 2021. - Tokom online sastanka Mreže kantonalnih praktičara planiranja razvoja smo diskutovali o napretku u radu svih kantonalnih jedinica u području planiranja razvoja, kao i o dešavanjima na nivou Federacije BiH.

Prisutni predstavnici kantona su predstavili stanje u svakom od kantona vezano za procese usvajanja strateških dokumenata, pripreme akcionih planova i zakonodavnog okvira:

-       Zeničko - dobojski kanton - usvojena Strategija 2021.-2027. od strane Skupštine početkom februara, izrađeni akcioni planovi za 2021.-2023. i 2022.-2024., Vlada usvojila Smjernice za trogodišnje planiranje rada 2022.-2024., pokrenut proces usklađivanja normativnog okvira za planiranje i izvještavanje sa Zakonom i Uredbama;

-       Zapadno - hercegovački kanton - usvojena Strategija, u toku je izrada akcionog plana i bit će završen do kraja 6. mjeseca, radi se evaluacija prethodne Strategije razvoja;

-       Posavski kanton - čekaju na usvajanje Strategije da bi krenuli u akciono planiranje;

-       Hercegovačko - neretvanski kanton - Strategija razvoja u procesu izrade, radi se na formiranju Ureda za strateško planiranje;

-       Kanton 10 - Strategija usvojena u nacrtu na Skupštini 17. maja 2021.;

-       Srednje - bosanski kanton - završene javne konsultacije o Strategiji razvoja;

-       Unsko - sanski kanton - Vlada usvojila Strategiju prošle godine, a Skupština 19.05.2021., završen je akcioni plan, kao i smjernice i izmjene Poslovnika o radu;

-       Tuzlanski kanton - Strategija usvojena i radi se akcioni plan;

Prisutni su obaviješteni da su Federalni zavod za programiranje razvoja i Agencija za državnu službu FBiH, uz podršku ILDP UNDP projekta, pokrenuli program obuke službenika u institucijama federalnih ministarstava,  u 6 kantona i 12 općina, putem kojeg će, u narednom periodu, polaznici biti obučeni za praktičnu primjenu Uredbe o trogodišnjem i godišnjem planiranju rada, monitoringu i evaluaciji u Federaciji BiH.

Na kraju sastanka je prikazana redizajnirana web stranica Zavoda, uz pomoć Programa jačanja javnih institucija koji implementira GIZ, koja svojim novim dizajnom obuhvata digitalnu prezentaciju Strategije razvoja FBiH 2021.-2027., uz potpuni prikaz sadržaja dokumenta. Tim FZZPR-a je obezbijedio i podršku ovog Programa za unaprjeđenje dizajna web stranica kantona, u cilju poboljšanja komunikacije procesa razvoja kantona sa opštom i profesionalnom javnošću, odnosno međusobne komunikacije institucija za razvojno planiranje u Federaciji BiH.