Događaji
  • June 5, 2023


Sarajevo, 01. juni, 2023. - Vlada Federacije je, na prijedlog Federalnog zavoda za programiranje razvoja, podržala dobrovoljni izvještaj o implementaciji Agende 2030 i Ciljeva održivog razvoja u Bosni i Hercegovini. Također, na prijedlog Zavoda, Vlada je usvojila informaciju o Ciljevima održivog razvoja u Bosni i Hercegovini, te dala punu podršku njihovoj provedbi.

Održivi razvoj je u samom centru politika Evropske unije i njenih država članica. Evropska unija je donijela okvir za programski period 2021-2027. za podršku politikama i programima u zemljama koje imaju status kandidata ili potencijalnog kandidata, a koji je potpuno usklađen sa obavezama preuzetim u okviru Agende 2030.

Dokument Evropske unije „Ključne evropske aktivnosti kao podrška Agendi 2030 i Ciljevima održivog razvoja“ navodi instrument za pretpristupnu finansijsku pomoć (IPA) kao mjeru kojom se podržava provedba Agende 2030 i Ciljeva održivog razvoja.

Naša zemlja, čiji prioritet je pristupanje u EU, prepoznala je značaj i potencijal provođenja Ciljeva održivog razvoja i Agende 2030 kao mogućnost unapređenja socijalnih, ekonomskih i okolišnih aspekata života u zemlji, te jačanja regionalne saradnje.