Događaji
  • May 22, 2020


U danima 20. i 21. maja održan  je dvodnevni webinar za prvu grupu učesnika programa treninga trenera iz oblasti izrade strateških dokumenata u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Cilj ovog programa je osposobljavanje nove generacije trenera i konsultanata, koji bi, u skladu s novim regulatornim i metodološkim okvirom za izradu strateških dokumenata u FBiH, pružali trenerske i konsultantske usluge federalnim i kantonalnim organima uprave, te jedinicama lokalne samouprave.

Podršku pripremi programa i izvođenju treninga trenera su osigurali Projekat integriranog lokalnog razvoja (#ILDP) i Projekat podrške pripremi za provođenje Ciljeva održivog razvoja (#SDGs) u BiH, u saradnji sa Agencijom za državnu službu FBiH i Federalnim zavodom za programiranje razvoja.