Događaji
  • May 26, 2020


Dana 25. i 26. maja održan je  drugi  trening trenera iz oblasti izrade strateških dokumenata u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Cilj ovog programa je osposobljavanje nove generacije trenera i konsultanata, koji bi, u skladu s novim regulatornim i metodološkim okvirom za izradu strateških dokumenata u FBiH, pružali trenerske i konsultantske usluge federalnim i kantonalnim organima uprave te jedinicama lokalne samouprave.

Podršku pripremi programa i izvođenju treninga trenera su osigurali Projekat integriranog lokalnog razvoja (ILDP) i Projekat podrške pripremi za provođenje Ciljeva održivog razvoja (SDGs) u BiH, u saradnji sa Agencijom za državnu službu FBiH i Federalnim zavodom za programiranje razvoja.