Događaji
  • June 21, 2021


Sarajevo - 21. juni, 2021. - Na inicijativu Federalnog zavoda za programiranje razvoja i Agencije za državnu službu FBiH, pokrenuta je obuka o primjeni Uredbe o trogodišnjem i godišnjem planiranju rada, monitoringu i izvještavanju u Federaciji BiH, za službenike federalnih ministarstava.

Uredba o trogodišnjem i godišnjem planiranju rada, monitoringu i izvještavanju, propisuje obavezu izrade trogodišnjih planova rada za sve organe uprave u FBiH. Primjena Uredbe počinje 01. 01. 2022. godine, a do tada svi službenici u FBiH trebaju proći potrebnu obuku o načinu njene primjene.

Prva radionica, od planiranog programa obuke od seta od tri radionice za svako ministarstvo (uz dodatna mentorstva), je održana danas za službenike Federalnog ministarstva rada i socijalne politike. Slijede dalje radionice za sva ministarstva po utvrđenom programu.

Primjena Uredbe će omogućiti implementaciju Strategije razvoja FBiH 2021.-2027., te doprinijeti efikasnijem i učinkovitijem radu ministarstava  i organa uprave Federacije BiH.

Obuka se organizira u saradnji sa UNDP Projektom integriranog lokalnog razvoja i Projektom podrške implementaciji Ciljeva održivog razvoja u BiH.