Događaji
  • July 6, 2023


Sarajevo, 22., 23., 26. juni, 2023. – Federalni zavod za programiranje razvoja je, vodeći proces izmjene uredbi koje se odnose na primjenu Zakona o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem, organizovao tri jednodnevne radionice na kojima su bili prisutni predstavnici jedinica lokalne samouprave (22. juni), kantona (23. juni) i federalnih ministarstava BiH (26. juni). Kao jedan od ulaznih elementa za ove radionice institucije sa svih nivoa vlasti u FBiH su popunile upitnik o procjeni implementacije Zakona o razvojnom planiranju i upravljanjem razvojem u Federaciji BiH, kao i uredbi koje proizilaze iz Zakona.

 

Tokom radionica diskutovalo se o praktičnoj primjeni:

1.   Uredbe o trogodišnjem i godišnjem planiranju rada, monitoringu i izvještavanju u FBiH,

2.   Uredbe o izradi strateških dokumenata u FBiH, i

3.   Uredbe o evaluaciji strateških dokumenata u FBiH.

 

Prilikom praktične primjene uredbi, odnosno pripreme i evaluacije strateških dokumenata, izrade godišnjih i trogodišnjih planova rada institucija, uočeno je da postoji prostor za njihovu nadogradnju, a radi efikasnijeg procesa planiranja rada institucija, implementacije razvojnih strategija, te dosljedne primjene Zakona.  Takođe, na radionicama se diskutovalo o modalitetima implementacije razvojnih dokumenata, kao i Ciljeva održivog razvoja.

Učesnici radionica su imali priliku obrazložiti i diskutovati moguća rješenja za poboljšanje ovih podzakonskih akata u cilju unaprjeđenja procesa planiranja razvoja u Federaciji BiH.  

Organizaciju događaja, kao i angažman konsultanta, podržao je program "Okvir za realizaciju Ciljeva održivog razvoja kao temelj za održiv i inkluzivan rast u BiH", zajednička inicijativa koju finansira Švedska, a implementira UNDP u partnerstvu sa UNICEF-om i UN Women kao dio podrške UN-a vlastima u Bosni i Hercegovini pri implementaciji Okvira za realizaciju Ciljeva održivog razvoja u BiH.