Događaji
  • November 15, 2022


Tuzla, 15. novembar, 2022.  – Danas su članovi Vijeća za praćenje implementacije Ciljeva održivog razvoja (Agenda 2030) održali sastanak sa predstavnicima gradova Tuzla, Gradačac i Gračanica, i općina Čelić i Sapna. Diskutovali su o značaju Okvira za implementaciju Ciljeva održivog razvoja u Bosni i Hercegovini, te obavezama i koristima koje donose, prije svega za lokalne zajednice.

Vijeće ministara, vlade Federacije BiH, Republike Srpske i Distrikta Brčko usaglasili su provođenje Ciljeva održivog razvoja u Bosni i Hercegovini putem njihove primjene na strateške dokumente na svim nivoima vlasti.

Kao nivo vlasti najbliži gradanima, jedinice lokalne samouprave su bitan akter u ostvarivanju Agende 2030 i značajan partner Vijeću za praćenje implementacije Ciljeva održivog razvoja.

UN Agenda 2030, koja se sastoji od 17 ciljeva i 169 podciljeva održivog razvoja, predstavlja plan djelovanja za dobrobit i prosperitet ljudi i planete. Njen cilj je da osnaži univerzalni mir, uz ostvarenje većih sloboda za sve ljude, a Bosna i Hercegovina se obavezala na njihovo provođenje.

Federalni zavod za programiranje razvoja je, u saradnji sa gradom Tuzla, bio organizator današnjeg sastanka, kao predstavnik Federacije BiH u Vijeću za praćenje implementacije Ciljeva održivog razvoja u BiH. Sastanku su prisustvovali predstavnici Vijeća ministara, Vlade Republike Srpske i Vlade Distrikta Brčko.