• November 1, 2020


I Faza Projekta integriranog lokalnog razvoja (ILDP) započeta je 2008. godine, a implementacija je trajala 3,5 godine. Kroz ovu fazu ILDP-a je usaglašen, i u praksi primijenjen, jedinstven koncept integriranog i participatornog planiranja lokalnog razvoja.

Kako bi ovaj koncept postao održiv, njegovu primjenu trebalo je horizontalno proširiti, te strateško planiranje na lokalnom nivou inkorporirati u sveukupan ciklus lokalnog razvoja i  na taj način doprinijelo pozitivnoj transformaciji razumijevanja i prakse planiranja.

Stoga je osmišljena II Faza u kojoj će Projekat podržati dalju konsolidaciju sistema strateškog planiranja na lokalnom nivou ali i na višim nivoima u Bosni i Hercegovini.

To se planira ostvariti kroz jačanje  vertikalne integracije sa strateškim i finansijskim okvirima, te podršku jedinicama lokalne samouprave u primjeni harmoniziranog pristupa strateškom planiranju i djelotvornom upravljanju razvojnim procesima u saradnji sa svojim lokalnim zajednicama.

U svjetlu navedenog, okvir za planiranje lokalnog razvoja u Bosni i Hercegovini ćr biti  sistematiziran i profesionaliziran, u skladu sa principima planiranja EU, te primijenjen u kritičnoj masi jedinica lokalne samouprave. Projekat ima dvije komponente i to:

Komponenta 1 - Podrška vertikalnoj integraciji sistema strateškog planiranja na lokalnom nivou u šire okvire strateškog planiranja viših nivoa vlasti. Kroz ovu komponentu daje se podrška i vrši vertikalno usklađivanje strateškog planiranja na lokalnom nivou sa politikama i finansijskim ciklusima viših nivoa vlasti, odnosno sa entitetskim nivoom u slučaju Republike Srpske, te kantonalnim nivoima u Federaciji Bosne i Hercegovine, čime se doprinosi koherentnijim razvojnim okvirima u zemlji, te vidljivijim razvojnim rezultatima lokalnih zajednica.

Federalni zavod za programiranje razvoja je ključni korisnik u Federaciji Bosne i Hercegovine, gdje će zajedno sa UNDP-om i drugim projektima (Razvoj centralnih organa vlada/VM u Bosni i Hercegovini – II Faza, EU Twinning Projekat „Jačanje procesa planiranja u Bosni i Hercegovini, Jačanje institucija vlasti i procesa u Bosni i Hercegovini), raditi na integraciji i unapređenju sistema planiranja.

Komponenta 2 - Podrška participatornom i integriranom planiranju i upravljanju lokalnim razvojem i jačanje razvojnih partnerstava (horizontalno proširenje i konsolidacija jedinstvenog i integriranog pristupa planiranju i upravljanju lokalnim razvojem), doprinosi unaprijeđenju institucionalnih kapaciteta odgovarajućih partnera na lokalnim i na višim nivoima vlasti, a planiranje lokalnog razvoja i kultura upravljanja trebaju biti ugrađeni u rad javnih službi.

Projekat se uklapa i u trenutne IPA prioritete, te u širem smislu, direktno doprinosi jačanju apsorpcijskih kapaciteta jedinica lokalne samouprave, a kako bi se efikasno upotrijebila sredstva iz EU i iz domaćih fondova, koja su namijenjena podršci lokalnom razvoju.

Direktni korisnici projekta su:
  • 43 jedinice lokalne samouprave u Bosni i Hercegovini (što čini oko 30% svih jedinica lokalne samouprave, te obuhvata 23 jedinice lokalne samouprave iz I Faze Projekta i 20 novoizabranih partnerskih jedinica lokalne samouprave),
  • 27 odjela/jedinica u sklopu javnih institucija zaduženih za strateško i finansijsko planiranje, te jedinice lokalne samouprave na entitetskom i kantonalnom nivou, konkretno: Ministarstvo pravde Federacije Bosne i Hercegovine, Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Republike Srpske, Ministarstvo uprave i lokalne samouprave Republike Srpske, Federalni zavod za programiranje razvoja, kantonalna ministarstava finansija i jedinice za planiranje/implementaciju u sklopu mjerodavnih ministarstava Federacije Bosne i Hercegovine,
  • oba entitetska Saveza općina/opština i gradova,
  • najmanje 40 nevladinih organizacija iz partnerskih lokalnih zajednica.

Trajanje Projekta je 3,5 godine, a predviđeni vremnski okvir za njegov završetak je sredina 2015. godine. Vrijednost Projekta je 4,935,456 USD.