Ubrzan ekonomski razvoj

Ubrzan ekonomski rast se temelji na povećanju produktivnosti i zaposlenosti. To će svim dijelovima ekonomije i društva omogućiti realizaciju razvojnih potencijala, ispoljavanje inovativnosti i kreativnosti, kao i otvaranje kvalificiranih i visokokvalificiranih i adekvatno plaćenih radnih mjesta uz očuvanje okoliša i smanjenje nejednakosti, otklanjanje diskriminacije i rodne neravnopravnosti u društvu.

Pametan rast je inovacijama vođen, zasnovan na komparativnim prednostima regija/kantona materijaliziran pretvaranjem inovativnih ideja u proizvode i usluge većeg tehnološkog sadržaja uz postizanje ekonomije obima. To osigurava povećanje internacionalne konkurentnosti, uključivanje u globalne lance vrijednosti, zauzimanje globalnih niša, povećanje izvoza i smanjenje jaza u dohotku i životnom standardu regija u odnosu na zemlje visokog dohotka.

Ubrzan razvoj će biti kreativan, tj. poticat će korištenje naprednih tehnologija u proizvodnji i potrošnji kulturnih i kreativnih proizvoda. I obratno, koristiće kreativnost u proizvodnji tehnologije. Tim kreatehnivnim razvojem osiguravat će se jači i brži prijelaz s tradicionalnog, opipljivog i fizičkog u moderno, virtualano i neopipljivo.

Pametan rast podrazumijeva striktnu primjenu pravnih i ekonomskih zakona u svim sferama društvenog života, pametno upravljanje prirodnim resursima uz korištenje čiste energije i veću otpornost na prirodne i druge katastrofe. Također, podrazumijeva i uklanjanje rodnih dispariteta, stvaranje jednakih mogućnosti za sve, uklanjanje dubokih sektorskih i regionalnih disbalansa kao i disbalansa ruralnih i urbanih područja, odnosno podrazumijeva bolje integriranje sektora, regija i generacija.

Snažan razvoj privatnog sektora će se temeljiti na jačanju kvaliteta i kvantiteta poduzetništva, te jačanju pristupa kapitalu. Povoljno poslovno okruženje zahtijeva smanjivanje barijera ulasku i izlasku iz poslovne aktivnosti, kao i prisvajanje rezultata poslovne aktivnosti sukladno doprinosu poduzetničkog faktora.

Konačno će se suzbiti monopolna pozicija banaka kao kreditno-depozitnih institucija uvođenjem financijskih institucija, instrumenata i mehanizama usmjerenih na dodatno privlačenje privatnog kapitala i štednje kao osnove uvećavajućih agregatnih investicija bez kojih nema ubrzanog ekonomskog rasta.

Indikator

Izvor

Polazna vrijednost

Ciljna vrijednost

BDP po glavi stanovnika, KM

FZS

10.010 (2018)

19.755

Stopa realnog rasta BDP-a, %

FZS

3,8 (2018)

7,0

Prosječan broj zaposlenih

FZS

531.483 (2019)

630.000