Jačanje institucija vlasti i procesa u Bosni i Hercegovini

Kao potencijalni kandidat za članstvo u EU, Bosna i Hercegovina se obavezala na provedbu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, koji je potpisan u junu 2008. godine. Iako EU daje smjernice domaćim vlastima o prioritetnim reformama u sklopu evropskog partnerstva, odgovornost za ispunjavanje političkih kriterija, postavljenih od strane EU leži na Bosni i Hercegovini.

Za to su potrebne stabilne i funkcionalne institucije koje garantuju demokratiju, vladavinu prava, ljudska prava, te poštovanje i zaštitu manjina na svim nivoima vlasti. Međutim, ne postoji saglasnost o tome kako postići glavne reformske prioritete koje zahtijeva proces pristupanja EU.

Kako bi se pomoglo Bosni i Hercegovini USAID je koncipirao Projekat jačanja institucija vlasti i procesa u Bosni i Hercegovini kojemu je upravo opći cilj pružanje podrške na putu ka euro-atlanskim integracijama putem jačanja kapaciteta institucija vlasti, kako bi se usvojile, implementirale i osigurale odgovornije i učinkovitije politike, zakoni i budžeti. Tačnije, putem aktivnosti ovog Projekta će se unaprijediti institucije vlasti na nivou Bosne i Hercegovine, kao i na nivou Federacije Bosne i Hercegovine, pri čemu će se podržati veće učešće građana u institucijama vlasti i procesima.

Pored uske saradnje sa parlamentima Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine, ovaj Projekat radi na četiri komponente sa izabranim ministarstvima u vladi i izabranim kantonalnim vladama, organizacijama civilnog društva i ostalim partnerima iz oblasti razvoja. Te komponente su:

  1. unapređenje kreiranja politika u procesu donošenja zakona,
  2. unapređenje procesa pripreme budžeta, njegovog razmatranja, usvajanja i implementaticije,
  3. jačanje sistema javne odgovornosti i transparentnosti, te
  4. jačanje uloge i kapaciteta žena u institucijama vlasti, procesima i sistemima.

Projekat jačanja institucija vlasti i procesa radi zajedno sa partnerima u parlamentima i izvršnoj vlasti, te osigurava praktičnu tehničku pomoć, dopunjenu drugim metodima transfera znanja. Projekat osigurava podršku izvršnim institucijama u šest područja: zdravstvo, zaštita okoliša, lokalni ekonomski razvoj, reforma pravosudnog sektora, rodna ravnopravnost i pitanja mladih. Ove aktivnosti treba da ojačaju kapacitete vlasti da obavljaju participatorno planiranje, budžetiranje i nadzor i usvajanje zakonodavstva u skladu sa zahtjevima EU.

Federalni zavod za programiranje razvoja sarađuje sa Projektom na izradi procjene uticaja politike iz oblasti strateškog planiranja u Federaciji Bosne i Hercegovine, što bi u konačnici trebalo rezultirati zakonskim uređenjem ove oblasti.

Ukupna vrijednost Projekta je 5,499.695 USD.

Projekat je krenuo sa imlementacijom u maju 2013. godine, predviđeno je da završi u januaru 2017. godine.

Implementator Projekta je State University of New York / Center for International Development (SUNY/CID)  

FBiH u brojevima

Pokazatelj

2017

2016

2015 2014 2013 2012 2011
Stopa nezaposlenosti - anketa

 20,0

25,6 

29,1 28,4 27,6 29,4 29,2
Stopa nezaposlenosti - administrativna

 43,3

45,3 

46,4 46,9 47,4 46,8 45,7
GDP u mil. KM

 20.540

19.540 

18.677 17.813 17.375 17.013 16.926
Inflacija/deflacija u %

 1,7

-1,1 

-0,7 -0,7 -0,2 2,1 3,6
Stopa rasta industrijske proizvodnje

 

 

 
Prosječna neto plaća u FBiH

 860

839 

830 833 835 830 819
Prirodni priraštaj u FBiH

 -1.865

-1.450 

-2.126 -422 -186 768 1.182

Saznaj više