Jačanje institucija vlasti i procesa u Bosni i Hercegovini

Kao potencijalni kandidat za članstvo u EU, Bosna i Hercegovina se obavezala na provedbu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, koji je potpisan u junu 2008. godine. Iako EU daje smjernice domaćim vlastima o prioritetnim reformama u sklopu evropskog partnerstva, odgovornost za ispunjavanje političkih kriterija, postavljenih od strane EU leži na Bosni i Hercegovini.

Za to su potrebne stabilne i funkcionalne institucije koje garantuju demokratiju, vladavinu prava, ljudska prava, te poštovanje i zaštitu manjina na svim nivoima vlasti. Međutim, ne postoji saglasnost o tome kako postići glavne reformske prioritete koje zahtijeva proces pristupanja EU.

Kako bi se pomoglo Bosni i Hercegovini USAID je koncipirao Projekat jačanja institucija vlasti i procesa u Bosni i Hercegovini kojemu je upravo opći cilj pružanje podrške na putu ka euro-atlanskim integracijama putem jačanja kapaciteta institucija vlasti, kako bi se usvojile, implementirale i osigurale odgovornije i učinkovitije politike, zakoni i budžeti. Tačnije, putem aktivnosti ovog Projekta će se unaprijediti institucije vlasti na nivou Bosne i Hercegovine, kao i na nivou Federacije Bosne i Hercegovine, pri čemu će se podržati veće učešće građana u institucijama vlasti i procesima.

Pored uske saradnje sa parlamentima Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine, ovaj Projekat radi na četiri komponente sa izabranim ministarstvima u vladi i izabranim kantonalnim vladama, organizacijama civilnog društva i ostalim partnerima iz oblasti razvoja. Te komponente su:

  1. unapređenje kreiranja politika u procesu donošenja zakona,
  2. unapređenje procesa pripreme budžeta, njegovog razmatranja, usvajanja i implementaticije,
  3. jačanje sistema javne odgovornosti i transparentnosti, te
  4. jačanje uloge i kapaciteta žena u institucijama vlasti, procesima i sistemima.

Projekat jačanja institucija vlasti i procesa radi zajedno sa partnerima u parlamentima i izvršnoj vlasti, te osigurava praktičnu tehničku pomoć, dopunjenu drugim metodima transfera znanja. Projekat osigurava podršku izvršnim institucijama u šest područja: zdravstvo, zaštita okoliša, lokalni ekonomski razvoj, reforma pravosudnog sektora, rodna ravnopravnost i pitanja mladih. Ove aktivnosti treba da ojačaju kapacitete vlasti da obavljaju participatorno planiranje, budžetiranje i nadzor i usvajanje zakonodavstva u skladu sa zahtjevima EU.

Federalni zavod za programiranje razvoja sarađuje sa Projektom na izradi procjene uticaja politike iz oblasti strateškog planiranja u Federaciji Bosne i Hercegovine, što bi u konačnici trebalo rezultirati zakonskim uređenjem ove oblasti.

Ukupna vrijednost Projekta je 5,499.695 USD.

Projekat je krenuo sa imlementacijom u maju 2013. godine, predviđeno je da završi u januaru 2017. godine.

Implementator Projekta je State University of New York / Center for International Development (SUNY/CID)  

FBiH u brojevima

Pokazatelj  2018 2017 2016 2015 2014
Stopa nezaposlenosti - anketa 19,2 20,0 25,6  29,1 28,4
Stopa nezaposlenosti - administrativna 39,2 41,5 45,3  46,4 46,9
GDP u mil. KM 21.765 20.540 19.540  18.677 17.813
Inflacija/deflacija u % 1,6
1,7 -1,1 -0,7 -0,7
Stopa rasta industrijske proizvodnje 0,8 6,5 2,6  0,0 -2,2
Prosječna neto plaća u FBiH 889 860 839  830 833
Prirodni priraštaj u FBiH -2.252 -1.865 -1.450  -2.126 -422

Saznaj više