EU Twinning Projekat „Jačanje procesa planiranja u Bosni i Hercegovini“

Evropska unija (EU) očekuje od zemalja koje žele da se  priključe EU,  da  što je moguće prije, razviju vještine i znanja u  oblasti strateškog planiranja koji će podržavati i usmjeravati socio-ekonomski razvoj, u cilju što bržeg dostizanja prosjeka EU.

Upravo zbog toga, Twinning projekat "Jačanje procesa planiranja u Bosni i Hercegovini" kojeg finansira EU, će staviti naglasak na podršku usmjeravanja i harmonizacije aktivnosti planiranja unutar sektora javne uprave u Bosni i Hercegovini. Ključna korisnička institucija je Direkcija za ekonomsko planiranje Bosne i Hercegovine, kao centralna institucija za koordinaciju razvojnog planiranja u zemlji, dok su za Federaciju Bosne i Hercegovine glavni korisnici Federalni zavod za programiranje razvoja i Federalno ministarstvo finansija. Pored ovih insititucija, partneri će biti Direkcija za evropske integracije Bosne i Hercegovine, kao ključna institucija za podršku Vijeću ministara Bosne i Hercegovine u formulaciji i provedbi potrebnih aktivnosti za evropske integracije, te ministarstva iz Republike Srpske kao i neka ministarstva iz Feeracije BiH ( posebno kad je u pitanju druga komponenta).

U skladu sa temeljnim principima Twinning-a korisnicima u Bosni i Hercegovini je na raspolaganju sveobuhvatna grupa srednjoročnih i kratkoročnih eksperata koji dolaze iz javne uprave zemalja EU koji imaju zadatak da  rade na postizanju zacrtanih ciljeva u različitim komponentama Projekta.

Svrha ovog Projekta je jačanje kapaciteta za planiranje u institucijama i sektorima u Bosni i Hercegovini, entitetima i Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine, kako bi Bosna i Hercegovina bila spremna za puno korištenje predpristupne pomoći EU. Osim toga, svrha projekta je i da razvija sposobnosti za ekonomske analize i predviđanja na nivou BiH/BDBiH/entiteta, kao osnove za strateško planiranje i kreiranje politika.

U skladu sa prethodnim, Projekat pruža priliku za jačanje kapaciteta u 3 komponente:

Prva komponenta je posvećena razvijanju metodologije i praktičnih mehanizama, koji se mogu primjeniti na cjelokupni proces planiranja kroz razvoj strateškog okvira i jačanje kapaciteta za strateško planiranje, kao dijela procesa za planiranje politika na nivou države, njenih entiteta i Brčko Distrikta BiH. To se postiže kroz jačanje svijesti o ulozi strateškog planiranja u kontekstu evropskih integracija, izradi smjernica koje se odnose na metodologije i oruđa, te jačanje primjene tehnika za strateško planiranje.

Druga komponenta predstavlja promociju sektorskog pristupa (engl. SWAp), koji je ključan za jačanje koherentnog procesa planiranja kroz procjenu nedostataka unutar sektora javne uprave u Bosni i Hercegovini; unapređenje poznavanja koncepta i praktične primjene sektorskog pristupa koji će dugoročno rezultirati boljom apsorpciojom IPA II fondova.

Treća komponenta je jačanje kapaciteta za ekonomska istraživanja i predviđanja koje se ogleda u jačanju tehnika prognoze i ex-ante analize učinka, te ekonomske analize u različitim oblastima bitnim za politike u srednjoročnom i dugoročnom period, pomoć u izradi analitičkih tekstova i predviđanje koje su relevantne za formuliranje srednjoročnih i dugoročnih planova fiskalne i ekonomske politike. Projekt podržava razvoj ekonometrijskih modela, u oblasti spoljne trgovine i analizi fiskalne politike. Također, projekat podržava razvoj alata za procjenu održivosti javnog i vanjskog duga.

Saradnja između Projekta i njegovih ključnih korisnika ima potencijal da poboljša preduslove za efikasno korištenje predpristupnih instrumenata EU, od čega bi svi nivoi vlasti imali koristi.

Projekat je počeo sa implementacijom u februaru 2013. godine, a završava se u februaru 2015. godine.

Projekat finansira EU u iznosu od 1.500.000 eura, iz Instrumenata za pretpristupnu pomoć (IPA 2009).

FBiH u brojevima

Pokazatelj 2015 2014 2013 2012 2011
Stopa nezaposlenosti - anketa 29,1 28,4 27,6 29,4 29,2
Stopa nezaposlenosti - administrativna 46,4 46,9 47,4 46,8 45,7
GDP u mil. KM 18.677 17.813 17.375 17.013 16.926
Inflacija/deflacija u % -0,7 -0,7 -0,2 2,1 3,6
Stopa rasta industrijske proizvodnje  
Prosječna neto plaća u FBiH 830 833 835 830 819
Prirodni priraštaj u FBiH -2.126 -422 -186 768 1.182

Saznaj više