Implementacija Strategije razvoja i Strategije socijalnog uključivanja BiH

Opći cilj projekta je doprinijeti učinkovitom i usklađenom olakšavanju kao i nadzoru nad implementacijom Strategije razvoja BiH  i Strategije socijalnog uključivanja. Na to se gleda kao preduslov za uspješnu provedbu ovih strategija, što bi pozitivno trebalo utjecati na gospodarski razvoj zemlje i dovesti do povećanja zaposlenosti.

Bosna i Hercegovina (BiH) prolazi kroz kontinuirani proces reforme kako bi se postigla politička i ekonomska stabilizacija, poticao ekonomski rast i povećala zaposlenost. Pored  toga moraju se zadovoljiti i zahtjevi Europske unije (EU) i napraviti koraci prema  harmonizaciji lokalnog i EU zakonodavstva. Prepoznajući potrebu sistematskog pristupa prema društveno-ekonomskom razvoju BiH, Vijeće ministara (VM) je razvilo Strategiju razvoja zemlje (SR) i Strategiju socijalne uključenosti (SSU) u 2010. godini (još uvijek nije usvojena u Vijeću ministara). SR i SSU BiH se temelje na procjeni potreba i trendova u zemlji i uključuju obaveze i standarde koje treba ispuniti u okviru Mape puta za integraciju u EU. Strateški dokumenti ocrtavaju prioritet smjerova koje vlade na svim nivoima trebaju slijediti u razdoblju navedenih strategija (do 2013).

SR BiH ima šest strateških ciljeva vezanih uz socijalno-ekonomski razvoj zemlje: (1) makroekonomski razvoj, (2) konkurentnost, (3) zapošljavanje, (4) održivi razvoj, (5) EU integracije, i (6) socijalno uključivanje. Jedan od glavnih ciljeva SR je poticanje zapošljavanja, uključujući i posebne mjere za zapošljavanje mladih, žena, kao i dugotrajno nezaposlenih osoba.

U 2010. godini Vlada Federacije BiH je usvojila SR i SSU BiH i razvila odgovarajući akcioni plan čime se obvezala na primjenu ove strategije. U kompliciranom administrativnom okruženju FBiH, svaki planirani strateški korak, od projektovanja do provedbe strategije akcionih planova, sada mora biti dogovoren među različitim nivoima vlasti, kako bi se osigurala predanosti i partnerstvo. Konkretno, to znači da svih deset kantona u Federaciji moraju razviti svoje vlastite akcione planove kao i sisteme za praćenje i izvještavanje kako bi se osigurala i pratila provedba tih planova. Odlukom Vlade FBiH kantonalne vlade su dužne da formiraju kantonalne implementacione jedinice (IJ) za nadzor i provedbu SR-a i SSU-a BiH.

Federalni zavod za planiranje razvoja (FZZPR), osnovan od strane Vlade Federacije, je određen kao glavni koordinator za implementaciju SR i SSU u FBiH. Kao dio svoje odgovornosti, FZZPR je zadužen i za koordinaciju i podršku razvoju kantonalnih akcionih planova i uspostavu odgovarajućih sistema praćenja, procjene i  izvještavanja. 

Švicarska agencija za razvoj i saradnju (SDC) je švicarska međunarodna agencija za saradnju u okviru Ministarstva vanjskih poslova Švicarske (EDA) koja je zajedno sa drugim federalnim uredima, odgovorna za sveukupnu koordinaciju razvojnih aktivnosti, saradnju sa Istočnom Evropom, i humanitarnu pomoć. Za Švicarsku, kao i za druge zemlje u Evropi, stabilizacija ovog regiona je politički cilj neophodan za osiguranje mira. I ekonomski oporavak je značajan cilj, jer je to preduvjet za socijalnu i političku regionalnu integraciju putem trgovine, a jednog dana i ulazak u Evropsku uniju.

SDC je doprinijela razvoju SR-a i SSU podržavajući Direkciju za ekonomsko planiranje (DEP), javnu ustanovu zaduženu za izradu dva pomenuta strateška dokumenta. SDC-ijeva tehnička potpora FZZPR je rezultirala uspješnom planiranju aktivnosti u procesu implementacije Strategije razvoja i Strategije socijalnog uključivanja BiH .

Ciljevi projekta

Opći cilj projekta je doprinijeti učinkovitom i usklađenom olakšavanju kao i nadzoru nad implementacijom Strategije razvoja BiH  i Strategije socijalnog uključivanja. Na to se gleda kao pred uslov za uspješnu provedbu ovih strategija, što bi pozitivno trebalo utjecati na gospodarski razvoj zemlje i dovesti do povećanja zaposlenosti. Očekuje se da će implementacija strategija osigurati bolje uključivanje najranjivijih članova društva, posebice ugroženih skupina (Roma,osoba s invaliditetom, manjina, itd.).

Cilj projekta je jačanje kapaciteta Federalnog zavoda za planiranje razvoja i relevantnih kantonalnih institucija, kako bi im se omogućila učinkovita potpora u provedbi Strategije razvoja i Strategije socijalnog uključivanja u svim kantonima FBiH.

Na kraju projekta će biti osnovan sistem strateškog planiranja u FBiH, uključujući učinkovitu i funkcionalnu koordinaciju i komunikaciju FZZPR sa koordinacionim jedinicama na kantonalnim nivoima.

Cilj projekta će se postići kroz sljedeće aktivnosti:

  • Formiranje FZZPR  tima za strateško planiranje i pružanje potrebnih treninga i usavršavanja od strane internacionalnih stručnjaka za strateško planiranje.
  • Uspostavljanje implementacionih jedinica u najmanje 5 kantona/županija i organiziranje i pružanje obuke osoblju tih jedinica.
  • Sudjelovanje i pomoć kantonalnim implementacionim jedinicama (IJ) u izradi akcijskih planova kantona i pratećih instrumenata te procese njihovog prihvaćanja od strane kantonalnih vlada.
  • Obuka uključenog osoblja koju pruža FZZPR uz stručne konsultante i tehničku pomoć SDC-a
  • Uspostava nadzora, procjene i izvještavanja koji će se koristiti u IJ.

U početnoj fazi projekta, fokus će biti na razvoju ljudskih potencijala u okviru FZZPR s ciljem pripremanja instituta za uspješno prenošenje stečenog znanja na niže nivoe vlasti. Kroz niz treninga, FZZPR tim će biti osposobljeni za korištenje i primjenu instrumenata za praćenje i izvještavanje.

U drugoj fazi projekta obučeni FZZPR tim će služiti kao središnja tačke/resurs osobe za sve kantone u procesu izrade kantonalnih akcijskih planova, izradu i provedbu praćenja i vrednovanja planova i standarda izvještivanja prema FZZPR. FZZPR će pružiti podršku, obuku i savjetovanje u vezi s praćenjem i izvještavanjem o implementaciji strategija u zemlji za sve zainteresirane kantonalne vlade i implementacione jedinice.

Izravni korisnici projekta su institucije zadužene za podršku provedbe razvojnih strategija BiH u FBiH, prije svih FZZPR i kantonalne implementacione jedinice. Neizravni korisnici su druge institucije BiH koje nisu izravno uključene u koordinaciju i nadzor procesa, ali koje su bitne u procesu strateškog planiranja i provedbe strategije. To mogu biti univerziteti, škole, javne agencije za zapošljavanje, regionalne razvojne agencije, udruge poslodavaca, istraživački centari i sl. Krajnji korisnici projekta su građani Bosne i Hercegovine, kojima su očajnički potrebni bolji životni uslovi i mogućnosti zapošljavanja.

Projekt će biti implementiran od strane Federalnog zavoda za planiranje razvoja FBiH, koji će biti odgovoran za cjelokupnu koordinaciju i praćenje projekta, redovito izvještavanje, unutarnji nadzor i koordinaciju s ključnim partnerima. Za potrebe implementacije projekta, FZZPR će postaviti projektni tim sastavljen od vođe tima, koordinatora projekta, stručnjaka za praćenje i evaluacije, komunikacijskog stručnjaka, i dva pripravnika. Projektni tim će biti odgovoran za provedbu svih planiranih projektnih aktivnosti u propisanim rokovima, u skladu s definiranim ciljevima

Projekat implementacije Strategije razvoja BiH i Strategije socijalnog uključivanja se implementira od oktobra 2011. do septembra 2012.

Dokumenti projekta:

Smjernice II - Kantoni

Nacrt strukture izvještaja - Kantoni

Gantogram aktivnosti - kantonalni Izvještaj o razvoju

Izrada Izvještaja o razvoju FBiH

Planiranje, monitoring i izvještavanje - Kantoni

FBiH u brojevima

Pokazatelj 2015 2014 2013 2012 2011
Stopa nezaposlenosti - anketa 29,1 28,4 27,6 29,4 29,2
Stopa nezaposlenosti - administrativna 46,4 46,9 47,4 46,8 45,7
GDP u mil. KM 18.677 17.813 17.375 17.013 16.926
Inflacija/deflacija u % -0,7 -0,7 -0,2 2,1 3,6
Stopa rasta industrijske proizvodnje  
Prosječna neto plaća u FBiH 830 833 835 830 819
Prirodni priraštaj u FBiH -2.126 -422 -186 768 1.182

Saznaj više