Strateško planiranje i razvoj javnih politika

Program direktno doprinosi implementaciji Akcionog plana 1, Strategije reforme javne uprave u BiH te tako pruža podršku efikasnijoj i djelotvornijoj upravi.

SPPD program implementiran je tokom perioda od 2,5 godine, u partnerstvu s 13 ministarstava s državnog i entitetskih nivoa. Program direktno doprinosi implementaciji Akcionog plana 1, Strategije reforme javne uprave u BiH te tako pruža podršku efikasnijoj i djelotvornijoj upravi, u većoj mjeri spremnijoj djelovati po pitanju uslova koje postavlja proces pristupanja EU. SPPD program fokusirao se na strateško planiranje povezano s planiranjem budžeta i na razvoj javnih politika. U okvirima ove tri komponente koncentrirao se na jačanje kapaciteta državnih službenika, izradu strateških planova, budžeta i dolumenata javnih politika i razvoj zakonodavnog okvira koji bi podržao kontinuirano korištenje strateškog planiranja i razvoja javnih politika.

SPPD program postigao je ciljeve postavljene u Početnom izvještaju. Oko 300 državnih službenika državnih i entitetskih ministarstava prošlo je kroz proces sveobuhvatnog razvoja kapaciteta u domeni strateškog planiranja povezanog sa planiranjem brudžeta i razvoja javnih politika. Svaka partnerska institucija izradila je nekoliko dokumenata koji uključuju i budžetske zahtjeve koji se zasnivaju na strateškim planovima, trogodišnje strateške planove s akcionim planovima i budžetima kao i javne politike zasnovane  na dokazima. Državni službenici u nadležnim ministarstvima izradili su više od 100 takvih dokumenata. Kako bi se institucionalizirala primjena strateškog planiranja i razvoja javnih politika, izrađeni su nacrti modela propisa koji su potom prilagođeni svakom od nivoa vlasti. Najveći je napredak postignut u Federaciji BiH i u dva ministarstva na državnom nivou u kojima je kroz pravne akte institucionalizirano korištenje strateškog planiranja i razvoja javnih politika.

Prva faza SPPD programa osmišljena je tako da se primjenjuje pristup od najnižeg nivoa naviše i osigurava podršku za šest prioritetnih sektora. Prva je faza trebala pokazati hoće li ovakav pristup biti uspješan. Uspjeh u smislu odgovornosti domaćih aktera te prihvaćanje ovakvog pristupa potvrđeno je kroz povećan interes partnera koji su zahtijevali uključivanje dodatnih organizacijskih jedinica njihovih ministarstava, pa čak i dodatnih agencija već nakon prve godine implementacije programa. Umjesto predviđenih 18 partnerskih tijela/jedinica, do sredine 2010. godine, program je podršku pružao za već 30 takvih jedinica. Jedanaest od 13 partnerskih ministarstava zahtijevali su uključivanje svih svojih organizacijskih jedinica.

Na osnovu rezultata koji su postignuti te nivou prihvaćenosti pristupa od strane partnerskih ministarstva, državni i entitetski koordinatori za implementaciju SPPD programa zahtijevali sui  drugu fazu SPPD-a. Na osnovu podrške pružene za oko 1/3 državnih i entitetskih ministarstava u prvoj fazi, cilj je nastaviti rad kroz drugu fazu programa kako bi se `generirala kritična masa državnih službenika i ministarstava sposobnih da provode strateško planiranje povezano s procesom budžetiranja te činjenično zasnovani razvoj politika u državnim i entitetskim vladama.’

Pregled rezultata i dostignuća

SPPD program postigao je, a u nekim oblastima čak i nadmašio ciljeve postavljene Početnim izvještajem. Oko 300 državnih službenika iz državnih i entitetskih ministarstava iz šest sektora prošao je opsežan program izgradnje kapaciteta odnosno osposobljavanja u oblasti strateškog planiranja vezanog za planiranje budžeta i razvoja javnih politika. Svaka od partnerskih institucija izradila je niz dokumenata koji uključuju budžetske zahtjeve temeljene na strateškim planovima, trogodišnje strateške planove sa akcijskim planovima i budžetima, kao i dokumente javnih politika temeljene na dokazima/činjenicama (više od 100 takvih dokumenata izradili su državni službenici resornih ministarstava). Najveći napredak u pogledu pravnog okvira ostvaren je u Federaciji BiH i dva ministarstava na državnoj razini koja su institucionalizirala korištenje strateškog planiranja i razvoj javnih politika kroz pravne akte. 

SPPD program je bio prva inicijativa kojom se na sistematičan način uspjelo povezati strateške dokumente i budžetske zahtjeve. Ministarstva koja su dobila podršku od  SPPD programa u planiranju budžeta temeljila su sve svoje budžetske zahtjeve na srednjoročnim strateškim planovima. Ministarstva financija prepoznala su vidljiv napredak u kvaliteti budžetskih dokumenta koji su pripremljeni uz pomoć SPPD programa. 

Institucionalni strateški planovi, kako ih zagovara SPPD program, dokazali su da mogu biti sredstvo koje će vlade koristiti za povećanje stope implementacije strategija više razine i prioriteta kao što su reforma javne uprave, entitetske strategije i obveze iz evropskog partnerstva i SSP-a, povezujući ih s godišnjim planovima rada i budžetima ministarstava. Na taj način strategije su podijeljene u konkretne aktivnosti na radnom nivou i zapravo implementirane.  

SPPD program uspio je u uvođenju standardiziranih metodologija za strateško planiranje i razvoj politika na državnoj i entitetskim razinama. To je osiguralo osnovu za lakše povezivanje sistema planiranja i koordinaciju javnih politika na svim nivoima vlasti. 

U smislu razvoja javnih politika najveći doprinos Programa bio je uvođenje koncepta javne politike i metodologije za razvoj javnih politika zasnovane na dokazima za širu skupinu državnih službenika. Praksa ad hoc izrade zakonskih propisa dovodi do niske stope provedbe zakonskih i podzakonskih akata, visokih troškova državne uprave zbog brojnih izmjena zakona i što je najvažnije to dovodi do niže kvalitete javnih politika, koje izravno utječu na kvalitetu života građana BiH. Po prvi put, ministarstva su u rane faze razvoja javnih politika uključila relevantne aktere, te ih uključila u ocjenjivanje i odabir opcija javnih politika. Razvoj javnih politika, u skladu s OECD-ovim i EU standardima, kako ga zagovara SPPD program, je daleko od uobičajena prakse, ali to je prvi korak ka ostvarivanju visoke kvalitete javnih politika i boljeg usklađivanja domaćeg zakonodavstva sa zajedničkom pravnom stečevinom EU.    

Radionice u organizaciji SPPD su se obično održavale unutar pojedinačnih sektora, zbog čega se često sastajalo tehničko osoblje i pomoćnici ministara iz jednog sektora - kako bi stjecali znanja, ali i razgovarali o svojim problemima i potencijalnim rješenjima. Ovo je dovelo do poboljšanja komunikacije unutar sektora.   

Dokumenti projekta:

FBiH u brojevima

Pokazatelj  2018 2017 2016 2015 2014
Stopa nezaposlenosti - anketa 19,2 20,0 25,6  29,1 28,4
Stopa nezaposlenosti - administrativna 39,2 41,5 45,3  46,4 46,9
GDP u mil. KM 21.765 20.540 19.540  18.677 17.813
Inflacija/deflacija u % 1,6
1,7 -1,1 -0,7 -0,7
Stopa rasta industrijske proizvodnje 0,8 6,5 2,6  0,0 -2,2
Prosječna neto plaća u FBiH 889 860 839  830 833
Prirodni priraštaj u FBiH -2.252 -1.865 -1.450  -2.126 -422

Saznaj više