17.12.2015.

Sastanak radne grupe za pripremu planskog dokumenta za Konkurentnost i inovacije: lokalne strategije razvoja IPA II (2016-2017.)

U hotelu „Sarajevo“ je 17.12.2015. godine održan  prvi sastanak Sektorske radne grupe (SRG)  za pripremu Sektorskog planskog dokumenta za Konkurentnost i inovacije: lokalne strategije razvoja IPA II (2016. - 2017.).

Ovaj dokument  je, od strane Evropske komisije kao donatora za tehničku podršku pri izradi dokumenta i Vijeća ministara BIH, ocjenjen kao dokument koji će predstavljati stratešku platformu za povlačenje budućih sredstava namjenjenih za BIH kroz IPA II. Okvirni sporazum IPA II između Bosne i Hercegovine i Evropske komisije stupio je na snagu 24. augusta 2015. godine.  Ministarstvo vanjskih poslova, trgovine i ekonomskih odnosa BiH je glavni koordinator za izradu dokumenta Konkurentnost i inovacije: lokalne strategije razvoja IPA II ( 2016-2017). Prvi sastanak radne grupe započeo je sa:

- Prezentacijom za IPA II programiranje i pripremu SPD-a (prezentirala Nevena    Marilović DEI - Direkcija za evoropske integracije BiH), te

- Prezentacijom prijedloga fokusiranja za SPD za konkurentnost i inovacije: lokalne strategije  Razvoja koju su ispred Pi Consaltinga predstavili konsultanti Emina i Dina Kadrić, koje su inače radile kao podrška na pripremni nacrta dokumenta.

Tokom radnog sastanka poseban fokus je bio na SWOT analizi. Sastanku su prisustvovali predstavnici Ministarstva civilnih poslova BiH, Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta, Ministarstva industrije, energetike i rudarstva RS, Federalnog ministarstva okoliša i turizma FBIH, Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS, Federalnog zavoda za programiranje razvoja, Republičke agencije za razvoj MSP RS, Ministarstva uprave i lokalne somouprave RS, Vlade Brčko Distrikta BiH, Odjela za privredni razvoj, sport i kulturu, Vlade Brčko Distrikta BiH -  Odjel za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu.

Na sastanku su predstavljeni  naredni koraci u procesu pripreme SPD-a.

FBiH u brojevima

Pokazatelj  2018 2017 2016 2015 2014
Stopa nezaposlenosti - anketa 19,2 20,0 25,6  29,1 28,4
Stopa nezaposlenosti - administrativna 39,2 41,5 45,3  46,4 46,9
GDP u mil. KM 21.765 20.540 19.540  18.677 17.813
Inflacija/deflacija u % 1,6
1,7 -1,1 -0,7 -0,7
Stopa rasta industrijske proizvodnje 0,8 6,5 2,6  0,0 -2,2
Prosječna neto plaća u FBiH 889 860 839  830 833
Prirodni priraštaj u FBiH -2.252 -1.865 -1.450  -2.126 -422

Saznaj više