16.12.2015.

Sastanak kantonalnih partnera - izgradnja sistema planiranja u Federaciji BiH

 U periodu 14. – 16. decembra 2015. godine, održan je sastanak kantonalnih partnera koji se bave planiranjem i koordinacijom izrade strategija razvoja kantona sa predstavnicima Projekta lokalnog integrisanog razvoja UNDP-a i Federalnog zavoda za programiranje razvoja.  

Cilj sastanka je bio da se sagledaju trenutni statusi u donošenju kantonalnih strategija razvoja, kao i da se razmjene ideje i iskustva u kontekstu izrade sistema planiranja u cijeloj Federaciji Bosne i Hercegovine. 

Predstavnici 7 kantona su predstavili procese izrade integrisane strategije razvoja kantona, sa svim problemima koji su pratili i prate izradu strateških dokumenata. Trenutna situacija je da su strategije pri samom kraju izrade u sljedećim kantonima: Bosansko-podrinjskom, Posavskom, K10-Livno i Zeničko-dobojskom kantonu. U narednih mjesec dana se očekuje usvajanje strategije razvoja od strane Vlada navedenih kantona i upućivanje u dalju proceduru. U Kantonu Sarajevo urađena je strateška platforma i u toku je faza programiranja i definisanja projekata za implememntaciju, tako da se i u ovom kantonu očekuje relativno brzo privođenje kraju izrade strategije razvoja.

Nadalje, strategije integrisanog razvoja u prethodnih 30-tak dana usvojene su u 2 kantona i to Srednjo-bosanskom i Tuzlanskom kantonu. Strateški dokumenti u Unsko-sanskom i Zapadno-herecegovačkom kantonu doneseni su krajem prošle godine. I dalje u ove procese nije uključen Hercegovačko-neretvanski kanton, ali na ovom sastanku je bila i izaslanica Predsjednika Vlade, koja je izrazila spremnost da se i HNK konačno priključi izgradnji sistema strateškog planiranja u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Na sastanku je prezentirana federalna Uredba o planiranju rada i izvještavanja o radu federalnih institucija, kao jedan od mehanizama za buduću implementaciju strateških dokumenata, sa trenutnim aktivnostima i problemima u njenoj implementaciji. Takođe, na sastanku se razgovaralo i o implementacionim strukturama strateških dokumenta na nivou kantona. Ovdje se posebno istaklo  da je neophodno imati jedan institucionalni mehanizam za praćenje i izvještavanje o implementaciji integrisane strategije razvoja, ali isto tako i o potrebi da postoji neka institucija koja se bavi ( između ostalog) i koordinacijom planiranja. Svi učesnici sastanka su se složili da Prednacrt Zakona o planiranju i upravljanju razvoja u Federaciji BiH daje dobru osnovu za izgradnju sistema strateškog planiranja

Na sastanku je naglašeno da će se, u januaru 2016. godine, u skladu sa zaključkom Predstavničkog doma i Doma naroda Federacije Bosne i Hercegovine, organizovati dodatne javne rasprave o Prednacrtu Zakona o planiranju i upravljanja razvojem  u 4 grada u Federaciji Bosne i Hercegovine i to u:  Sarajevu, Mostaru, Livnu i Tuzli. Tačni datumi još nisu određeni ali dogovor je da se javne rasprave održavaju u sjedištima vlada.

Na kraju sastanka predstavnici kantona su dali svoje viđenje budućih procesa i izgradnje sistema planiranja i saradnje jedinica za planiranje, Zavoda i UNDP-a, te je opšti zaključak da je neophodna dalja saradnja na trajnijoj, održivoj osnovi, u skladu sa zakonskim propisima i ustavnim nadležnostima.

FBiH u brojevima

Pokazatelj

2017

2016

2015 2014 2013 2012 2011
Stopa nezaposlenosti - anketa

 20,0

25,6 

29,1 28,4 27,6 29,4 29,2
Stopa nezaposlenosti - administrativna

 43,3

45,3 

46,4 46,9 47,4 46,8 45,7
GDP u mil. KM

 20.540

19.540 

18.677 17.813 17.375 17.013 16.926
Inflacija/deflacija u %

 1,7

-1,1 

-0,7 -0,7 -0,2 2,1 3,6
Stopa rasta industrijske proizvodnje

 

 

 
Prosječna neto plaća u FBiH

 860

839 

830 833 835 830 819
Prirodni priraštaj u FBiH

 -1.865

-1.450 

-2.126 -422 -186 768 1.182

Saznaj više