25.06.2015.

Učešće u radnoj grupi za izradu Projektnog zadatka za izradu Strategije razvoja metalnog i elektro sektora 2015-2025 i izradu same Strategije

Federalni zavod za programiranje razvoja je, na zahtjev Privredne/gospodarske komore FBiH, imenovao svog predstavnika za člana radne grupe na izradi Projektnog zadatka za izradu Strategije razvoja metalnog i elektro sektora za period 2015.-2025. godina.

Na prvom sastanku radne grupe za izradu Projektnog zadatka predstavljena je prva verzija dokumenta, koji bi trebao poslužiti kao polazna osnova za izradu konačnog prijedloga. Članovi radne grupe su dostavili prijedloge izmjena i dopuna projektnog zadatka, nakon čega je izrađen prijedlog dokumenta po metodologiji koju je predložio Federalni zavod za programiranje razvoja, sa uvrštenim sugestijama ostalih članova radne grupe, o kojem se raspravljalo na slijedećem sastanku koji je održan 05. februara. Prijedlog projektnog zadatka, uz manje dopune i korekcije je jednoglasno usvojen.

Na osnovu zaključka Vlade FBiH sa 12. sjednice održane 25.06.2015. godine, usvojena je Informacija Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o projektnom zadatku „Strategije razvoja metalnog i elektro sektora za period 2015.-2025. godina“, te je Ministarstvo zaduženo da, u saradnji sa Privrednom/Gospodarskom komorom FBiH, pristupi izradi Strategije.

U daljem procesu izrade Strategije razvoja metalnog i elektro sektora 2015.-2025., imenovani predstavnik FZZPR-a aktivno učestvuje kao član radne grupe i kao član koordinacionog tima za izradu Strategije, kako bi Federalni zavod za programiranje razvoja svojim učešćem dao maksimalan doprinos u cjelokupnom procesu izrade Strategije.

 

FBiH u brojevima

Pokazatelj

2017

2016

2015 2014 2013 2012 2011
Stopa nezaposlenosti - anketa

 20,0

25,6 

29,1 28,4 27,6 29,4 29,2
Stopa nezaposlenosti - administrativna

 43,3

45,3 

46,4 46,9 47,4 46,8 45,7
GDP u mil. KM

 20.540

19.540 

18.677 17.813 17.375 17.013 16.926
Inflacija/deflacija u %

 1,7

-1,1 

-0,7 -0,7 -0,2 2,1 3,6
Stopa rasta industrijske proizvodnje

 

 

 
Prosječna neto plaća u FBiH

 860

839 

830 833 835 830 819
Prirodni priraštaj u FBiH

 -1.865

-1.450 

-2.126 -422 -186 768 1.182

Saznaj više