13.07.2011.

Završna konferencija ILDP-a

ILDP je potaknuo i niz promjena na lokalnom nivou kroz implementaciju projekata u oblasti ekonomskog i društvenog razvoja i zaštite okoliša u 23 partnerske općine u BiH.

U Sarajevu je održana završna konferencija Projekta integriranog lokalnog razvoja (ILDP) u BiH u kojoj je učestvovalo više od 50 projektnih partnera. U protekle tri godine ovaj projekat je doprinio harmonizaciji strateškog planiranja na lokalnom nivou u BiH kroz izradu i primjenu jedinstvenog pristupa planiranju koji je sada na raspolaganju jedinicama lokalne samouprave širom BiH.

ILDP je potaknuo i niz promjena na lokalnom nivou kroz implementaciju projekata u oblasti ekonomskog i društvenog razvoja i zaštite okoliša u 23 partnerske općine u BiH. Pored toga, uposlenici partnerskih općina stekli su nova znanja i praktične vještine za planiranje i upravljanje razvojnim procesima.

Osvrćući se na zajedničke rezultate ostvarene u okviru ILDP-a, projektni partneri su se usaglasili da će izazovi u narednom periodu biti na daljoj primjeni jedinstvenog pristupa planiranju razvoja u cijeloj BiH, kao i na efektivnoj implementaciji postojećih razvojnih strategija. Istaknuta je i potreba jačanja vertikalnih veza između strategija razvoja na lokalnom nivou sa strateškim dokumentima viših nivoa vlasti, čime bi se omogućilo ciljano usmjeravanje razvojnih sredstava prema prioritetima i potrebama na lokalnom nivou.

U znak priznanja doprinosu partnera, na kraju konferencije dodijeljene su zahvalnice učesnicima u projektu - za preko 50 načelnika i drugih predstavnika lokalne uprave, kao i za 30 predstavnika partnerskih ministarstava i institucija sa svih nivoa vlasti. Thomas Rüegg, direktor Švicarske agencije za razvoj i saradnju u BiH i Armin Sirčo, pomoćnik rezidentnog predstavnika UNDP-a u BiH, su se zahvalili svim partnerima na predanosti i podršci koji su doprinijeli uspješnoj provedbi ILDP-a.

FBiH u brojevima

Pokazatelj  2018 2017 2016 2015 2014
Stopa nezaposlenosti - anketa 19,2 20,0 25,6  29,1 28,4
Stopa nezaposlenosti - administrativna 39,2 41,5 45,3  46,4 46,9
GDP u mil. KM 21.765 20.540 19.540  18.677 17.813
Inflacija/deflacija u % 1,6
1,7 -1,1 -0,7 -0,7
Stopa rasta industrijske proizvodnje 0,8 6,5 2,6  0,0 -2,2
Prosječna neto plaća u FBiH 889 860 839  830 833
Prirodni priraštaj u FBiH -2.252 -1.865 -1.450  -2.126 -422

Saznaj više