13.06.2012.

Održan prvi ciklus radionica u kantonima

U nastavku aktivnosti na implementaciji Strategije razvoja i Strategije socijalnog uključivanja BiH (ISR/SSU BiH), FZZPR, kao koordinator projekta, do polovine juna 2012. godine organizovao je radionice za implementacione jedinice u Sarajevskom, Tuzlanskom, Bosansko – podrinjskom, Srednjobosanskom,  Kantonu 10   i Hercegovačko - neretvanskom kantonu.

U radionicama su, pored predstavnika FZZPR, učestvovali predstavnici implementacionih jedinica i radnih grupa za izradu akcionih planova u ovim kantonima. Razmatrano je do koje su faze implementacione jednice, odnosno radne grupe stigle u realizaciji Projekta implementacije strategija razvoja i strategije socijalnog uključivanja, prije svega sa stanovišta izrade akcionih planova, s kojim se problemima i poteškoćama susreću i kako da ih u budućnosti prevazilaze.

Nakon uvodnog izlaganja kojim je moderator Nijaz Avdukić, pomoćnik direktora Zavoda, predstavio dosadašnje aktivnosti projekta, učesnike svih ovih radionica sa pristupom, principima i uvođenjem otvorenog modela koordinacije u implementaciji ovih strategija u Evropskoj uniji upoznala je Zdenka Marija Kovač; sa dosadašnjim procesom i rezultatima razvojnog planiranja u Bosni i Hercegovini Jasmina Andrić; sa potrebnim koracima za izradu akcionih planova za implementaciju Strategije razvoja i Strategije socijalnog uključivanja BiH na nivou kantona, kao i sa PESTLE analizom i metodologijom izrade akcionih planova Marijana Galić, a sa Strategijom razvoja i Strategijom socijalnog uključivanja u BiH Azra Karamehmedović.

Na  seminaru u Sarajevskom kantonu Maida Fetahagić  je prezentirala aktivnosti na implementaciji akcionih planova u ovom kantonu. U Tuzli su, o dosadašnjim iskustvima na izradi i implementaciji strategija govorili Dijana Bilalović, ministrica Ministarstva razvoja i poduzetništva TK, a u ime agencije NERDA, (koja u kantonu radi na implementaciji ovih strategija) i Amra Jaganjac.

U Goraždu su predstavljene analize koje će se koristiti za izradu akcionih planova kantona gdje je svoju podršku dao i Premijer vlade BPK. Koordinator Tima za implementaciju ove dvije strategije Zihnija Aganović upoznao je učesnike radionice o iskustvima na implementaciji u Srednjobosanskom kantonu, dok je Mladen Kukrić, savjetnik za strateško planiranje Ministarstva gospodarstva Kantona 10 (HBŽ) upoznao sa do sada urađenim aktivnostima na planu implementacije u ovom kantonu. Na radionici u Mostaru je Tomislav Majić, ispred agencije LINK, koja u ovom kantonu radi na implementaciji ove dvije stategije, informisao učesnike sa dosadašnjim i planiranim aktivnostima u implementaciji dvije strategije razvoja. 

Radionice su osmišljene tako da su nakon predstavljanja projektnih aktivnosti i izlaganja kantonalnih predstavnika, svi prisutni podjeljeni u dvije grupe gdje su im predstavljeni prioriteti strateškog cilja BiH - zapošljavanje.  Grupe su morale definisati i predstaviti prioritete tog cilja značajne za njihov kanton, nakon čega su se obje grupe morale debatski složiti oko tog zajedničkog cilja i razvojnih prioriteta u kantonu. Izrada aktivnosti za operacionalizaciju prioriteta i mjera je predstavljala kraj radionice.

Opšta je ocjena da su u svim ovim kantonima do sada učinjeni značajni koraci, odnosno da su svi kantonalni timovi za implementaciju postigli značajne rezultate u realizaciji do sada zacrtanih ciljeva i zadataka na implementaciji ove dvije snačajne strategije razvoja na kantonalnom nivou.

Održane radionice implementacionih jedinica i radnih grupa u kantonima:

  • Sarajevo, 24. april 2012.
  • Tuzla, 25. april 2012.
  • Goražde, 26. april 2012.
  • Travnik, 6. juni 2012.
  • Livno, 11. juni 2012.
  • Mostar, 12. juni 2012.

FBiH u brojevima

Pokazatelj  2018 2017 2016 2015 2014
Stopa nezaposlenosti - anketa 19,2 20,0 25,6  29,1 28,4
Stopa nezaposlenosti - administrativna 39,2 41,5 45,3  46,4 46,9
GDP u mil. KM 21.765 20.540 19.540  18.677 17.813
Inflacija/deflacija u % 1,6
1,7 -1,1 -0,7 -0,7
Stopa rasta industrijske proizvodnje 0,8 6,5 2,6  0,0 -2,2
Prosječna neto plaća u FBiH 889 860 839  830 833
Prirodni priraštaj u FBiH -2.252 -1.865 -1.450  -2.126 -422

Saznaj više