08.10.2012.

Na iskustvima UMAR-a i vlastitim znanjima

U okviru Projekta „Implementacija Strategije razvoja BiH i Strategije socijalnog uključivanja – ISR/SSU BiH“, kojeg finansira Švicarska razvojna agencija, za uposlenike Federalnog zavoda za programiranje razvoja u prvoj polovini oktobra 2012. godine planirano je održavanje niz jednodnevnih treninga.

Na treningu koji je održan 8. oktobra  razgovarano je na temu „Sprovođenje razvojnog planiranja u BiH , Federaciji BiH i na nivou kantona“, a pored savjetnika i drugih zaposlenih iz Zavoda za programiranje razvoja Federacije, učestvovali su i predstavnici Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo.  Za trening su poslužila iskustva slovenačke organizacije UMAR, koja za potrebe Vlade Slovenije radi na projektima strategija razvoja i socijalnog uključivanja u toj državi, te makroekonomskih istraživanja. Ta iskustva je uposlenicima ova dva zavoda prezentirao Vasle Boštjan, direktor UMAR-a.

Boštjan je, ukazujući na horizontalnu i vertikalnu organizaciju UMAR-a, te najbitnije projekte koje ova organizacija priprema za potrebe slovenačke Vlade, ali i drugih zainteresovanih subjekata, posebno skrenuo pažnju na stručno-ekspertnu izradu projekata koje radi UMAR, te na značaj javne prezentacije takvih projekata, ilustrujući to stučnim publikacijama koje se, na poseban način prezentuju slovenačkoj javnosti i zainteresovanim društvenim i političkim subjektma u toj državi. Ukazao je na veoma važnu ulogu medija u tome, skrećući posebnu pažnju na potrebu organizovanja konferencija za štampu i drugih načina javnog prezenrtiranja projekata na kojima rade stručnjaci organizacije UMAR. U strategiji rada s javnošću veoma je važna svakodnevna i kvalitetna komunikacija s novinarima i medijima uopšte, u stručnom i opštem pogledu.

Direktor UMAR-a je na ovom treningu prezentirao slovenačka iskusva u pripremi Strategije razvoja Slovenije, kao i praćenja implementacije razvojne strategije ove države u posljednjih šest godina.

Kako poboljšati, dakle unaprijediti izradu Izvještaja o radu Federacije BiH za 2010.,  odnosno 2012. godinu – pitanje je kojim su se, dan kasnije, u utorak, 9. oktobra 2012. godine, bavili učesnici treninga-radionice - predstavnici Federalnog zavoda za programiranje razvoja i Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo. Riječ je o nastavku radionice na Projektu Strategije razvoja BiH i Strategije socijalnog uključivanja – ISR/SSU BiH. Gospodin Boštjan je takođe predstavio proces izrade Izvještaja o razvoju Slovenije i, uporedo s tim, prezentirao pregled Izvještaja o razvoju BiH, kojeg priprema Direkcija za ekonomsko planiranje BiH, te dao konkretne komentare na draft Izvještaja o razvoju Federacije BiH.

Zajednička ocjena učesnika skupa je da je Izvještaj o razvoju Federacije BiH za 2010. godinu, kao polazni dokumenat i svojevrsni model kako u narednom periodu - koristeći slovenačka i vlastita početna iskustva - treba raditi izvještaje o razvoju, naravno usklađene sa evropskom pozitivnom praksom, urađen dobro, te da dalje treba unapređivati praksu i metode njegove izrade. U suštini, izvještaji treba da budu koncizniji, precizniji, s više grafova, tabela i s najznačajnijim preporukama za poboljšanje i unapređivanje razvoja države u svim njenim segmentima. Vasle je sugerisao čitav niz prijedloga čija je suština da se poboljšaju i obogate izvještaji o razvoju, koje će Federalni zavod za programiranje razvoja izrađivati u narednom periodu.

FBiH u brojevima

Pokazatelj  2018 2017 2016 2015 2014
Stopa nezaposlenosti - anketa 19,2 20,0 25,6  29,1 28,4
Stopa nezaposlenosti - administrativna 39,2 41,5 45,3  46,4 46,9
GDP u mil. KM 21.765 20.540 19.540  18.677 17.813
Inflacija/deflacija u % 1,6
1,7 -1,1 -0,7 -0,7
Stopa rasta industrijske proizvodnje 0,8 6,5 2,6  0,0 -2,2
Prosječna neto plaća u FBiH 889 860 839  830 833
Prirodni priraštaj u FBiH -2.252 -1.865 -1.450  -2.126 -422

Saznaj više