13.12.2012.

Završna radionica Projekta ISR/SSU BiH

Dana 13. decembra. 2012 godine u Hotelu Bristol u Mostaru održana je završna evaluaciona radionica u sklopu  Projekta Implementacija Strategije razvoja BiH i Strategije socijalnog uključivanja – ISR/SSU BiH, kojeg, uz finansijsku podršku Švicarske razvojne agencije, vodi Federalni zavod za programiranje razvoja.

Učinak aktivnosti na uspostavljanju procesa strateškog planiranja razvoja u kantonima analiziran je 13. decembra 2012. godine na radionici FZZPR u Mostaru. Prema ocjeni Ljubiša Đapana, direktora i Nijaza Avdukića, pomoćnika direktora, Zavod se – praveći, prije nešto više od godinu dana, prve korake u implementaciji strateških dokumenata razvoja Bosne i Hercegovine u kantonima i usklađujući ih sa evropskim zahtjevima i praksom - već pokazao kao osposobljen i kvalifikovan subjekt programiranja razvoja Federacije u svim njegovim segmentima. Cilj projekta je bio da se ukaže na sve prednosti vertikalnog i horizontalnog uvezivanja strateškog planiranja i harmonizacije strateških planova, programa, projekata i zadataka u cilju usklađenijeg i bržeg razvoja. Projektom su uspostavljene implementacione jedinice u kantonima Federacije (Sarajevski, Tuzlanski, Bosansko-podrinjski, Srednje-bosanski, Zeničko-dobojski, Hercegovačko-neretvanskom i Kanton 10 – Livanjski), koje su, uglavnom u saradnji sa kantonalnim vladama, radile na uspostavljanju procesa strateškog razvojnog planiranja i, u skladu sa raspoloživim mogućnostrima, implementacij strategija razvoja i socijalnog uključivanja. Predstavnici Federalnog zavoda za programiranje razvoja su i neposredno bili uključeni u uspostavljanju procesa strateškog planiranja u pomenutim kantonima, izradi akcionih planova u kantonima, te drugim segmentima strateškog paniranja u kantonima.

Osvrćući se na kraju evaluacijske radionice u Mostaru učesnici ove radionice su kao ključne korake u razdoblju 2013-2014. godine označili sljedeće:

 • Uspostavljanje političke koordinacije procesa,
 • Institucionalizacija funklcije strateškog planiranja na nivou kantona,
 • Uvezivanje AP i godišnjih planova rada vlada,
 • Izrada kantonalnih integralnih razvojnih strategija,
 • Izrada sektorskih strateških dokumenata,
 • Izrada višegodišnjeg okvira javnih rashoda (uključujući vanbudžetske fondove) na nivou kantona,
 • Izrada višegodišnjih operativnih programa i identifikacija ključnih projekata za razdoblje 2014-2016,
 • Uspostavljanjwe sistema monitoringa i evaluacije na nivou kantona i
 • Izrada izvještaja o radu za 2013. godinu.

Kako bi implementirali ključne korake, svi učesnici radionice su se takođe složili da je kantonima i Federalnom zavodu potrebana i pomoć koja bi se ogledala u sljedećem:

 • Tehnička pomoć kod formalizacije funkcije  strateškog planiranja
 • Financijska pomoć kod zapošljavanja stručnih kadrova  u implementacijski  jedinici
 • Trening   novozaposlenih u  implementacionim jedinicama
 • Financijska pomoć kod obezbijeđivanja  minimalne potrebne  opreme  ( namještaj, IT)
 • Trening i stručna pomoć kod izrade strategija
 • Trening i  stručna pomoć kod izrade operativnih  programa i  ključnih projekata
 • Trening  i stručna pomoć kod izrade  financijskog okvira
 • Stručna pomoć kod  izrade plana monitoringa i evaluacija i izrade izvještaja

FBiH u brojevima

Pokazatelj  2018 2017 2016 2015 2014
Stopa nezaposlenosti - anketa 19,2 20,0 25,6  29,1 28,4
Stopa nezaposlenosti - administrativna 39,2 41,5 45,3  46,4 46,9
GDP u mil. KM 21.765 20.540 19.540  18.677 17.813
Inflacija/deflacija u % 1,6
1,7 -1,1 -0,7 -0,7
Stopa rasta industrijske proizvodnje 0,8 6,5 2,6  0,0 -2,2
Prosječna neto plaća u FBiH 889 860 839  830 833
Prirodni priraštaj u FBiH -2.252 -1.865 -1.450  -2.126 -422

Saznaj više