18.12.2012.

Održan treći trening u saradnji sa IMAD-om

U Sarajevu je 17. i 18. decembra 2012, godine održan trening u sklopu projekta Implementaciji Strategije razvoja i Strategije socijalnog uključivanja – ISR/SSU BiH – sprovođenje razvojnog planiranja BiH na nivou kantona.

Naime, cilj ovog treniniga bio je da se uposleni u Zavodu za programiranje razvoja Federacije BiH ( i Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo, kao gosti) upoznaju sa mogućnosti za uvođenje novih sintetičkih pokazatelja za Federaciju BiH. Trening je održao Marko Glažar, predstavnik IMAD-a iz Slovenije, a moderator bio je Nijaz Avdukić, pomoćnik direktora FZZPR.

Prezentirajući statističke pokazatelje koji se koriste u Sloveniji prilikom izrade Izvještaja o razvoju Slovenije,  Glažar je, između ostalog predstavio jedan od načina na koji se rade projekcije bruto društvenog proizvoda, izračun ukupne faktorske produktivnosti, te prirodne stope nezaposlenosti. U sklopu radionice pripremljena je i podloga za izračun sintetičkih pokazatelja razvijenosti za Federaciju BiH baziranih na statističkim metodama. Kao  podloga za izračun indeksa razvijenosti općina FBiH, korištena je statistička metoda standardizacije rezultata (izražavnje rezultata u dijelovima standardne devijacije), odnosno pretvaranje u z-vrijednosti. Ovako pripremeljena metodologija istraživanja daje sliku razvijenosti FBiH na bazi prosjeka općina kroz pet  socio-ekonomskih pokazatelja.

FBiH u brojevima

Pokazatelj 2015 2014 2013 2012 2011
Stopa nezaposlenosti - anketa 29,1 28,4 27,6 29,4 29,2
Stopa nezaposlenosti - administrativna 46,4 46,9 47,4 46,8 45,7
GDP u mil. KM 18.677 17.813 17.375 17.013 16.926
Inflacija/deflacija u % -0,7 -0,7 -0,2 2,1 3,6
Stopa rasta industrijske proizvodnje  
Prosječna neto plaća u FBiH 830 833 835 830 819
Prirodni priraštaj u FBiH -2.126 -422 -186 768 1.182

Saznaj više