30.01.2013.

Peti trening u saradnji sa UMAR-om

U okviru Projekta– ISR/SSU BiH, predstavnici FZZPR i Zavoda za planiranje KS su na radionicama (28. i 29. 01. 2013. godine) u Sarajevu, razmatrali iskustva i postignuća u implementaciji ovih strategija, posebno kada se radi o iskustvima koja su na tom planu do sada postignuta u kantonima Federacije BiH.

Akcenat je bio  na iskustvima uprovođenja razvojnog planiranja u BiH u Sarajevskom kantonu. Ovoga puta učesnici radionice detaljno analaizirali makroekonomske pokazatelje, te iznijeli prognoze njijhovih kretanja u narednom periodu.

O tome je učesnike radionice upoznala Maja Bednaš, zamjenica direktora UMAR-a. Predstavnici Federalnog zavoda za programiranje razvoja i Zavoda za planiranje Kantona Sarajevo upoznati su i sa procedurma za pravljenje predviđanja makroekonomskih pokazatelja. U sklopu ovih procedura, posebno je skrenuta pažnja na na iskustva sa pripremama podloga za pripreme prognoza ekonomskog rasta. Tako je Maja Bednaš prezentirala kolika je važnost dobre pripreme serije statističkih pokazatelja o bruto društvenom proizvodu i drguim makorekomskih indikatorima, da bi se mogla dati što kvalitetnija prognoza o budućim kretanjima. Pored navedenog, učesnici radionice su upoznati sa predviđanjima makoroekonomskih pokazatelja na bazi korištenja modela razvijenog od strane profesora Spana. 

FBiH u brojevima

Pokazatelj 2015 2014 2013 2012 2011
Stopa nezaposlenosti - anketa 29,1 28,4 27,6 29,4 29,2
Stopa nezaposlenosti - administrativna 46,4 46,9 47,4 46,8 45,7
GDP u mil. KM 18.677 17.813 17.375 17.013 16.926
Inflacija/deflacija u % -0,7 -0,7 -0,2 2,1 3,6
Stopa rasta industrijske proizvodnje  
Prosječna neto plaća u FBiH 830 833 835 830 819
Prirodni priraštaj u FBiH -2.126 -422 -186 768 1.182

Saznaj više