29.05.2013.

Radionica o strateškom planiranju

Radnu grupu čine predstavnici nadležnih ministarstava Vlade Federacije BiH, Saveza opština i gradova, Federalnog zavoda za programiranje razvoja, kantona Federacije i jednog broja opština Federacije BiH. Na prethodna tri sastanka Radne grupe predstavljena je situaciona analiza strateškog planiranja na nivou kantona u Federaciji BiH, a analiziran je i usaglašen metodološki okvir za planiranje razvoja kantona kao osnove za izradu metodologije za planiranje razvoja kantona. Takođe je predstavljen Nacrt teorijeskog dijela metodologije strateškog planiranja na nivou kantona, te prezentirana ključna terminologija u strateškom planiranju i usaglašavanju predloženih definicinja pojmova. Na svim sastancima su usvajani zaključci i prteporuke i usaglašavani naredni zadaci Radne grupe.

Na četvrtom sastanku Radna grupa se bavila izradom standardizirane metodologije za planiranje i upravljanje i koncept zakonskog rješenja za uspostavljanje sistema planiranja i upravljanja razvojem u Federaciji Bosne i Hercegovine. Osnovne teze za raspravu o ovim temama iznijeli su Nijaz Avdukić, pomoćnik direktora Federalnog zavoda za programiranje razvoja, Alma Kobašija, savjetnica Federalnog ministarstva pravde, Aida Laković Hošo, ILDP savjetnica za izradu politika/zamjenica projektne voditeljice, te Bećo Sarajlija, sekretar Federalnog zavoda za programiranje razvoja. Moderatorica ovoga skupa bila je Maida Fetahagić, pomoćnica direktora Zavoda za planiranje Kantona Sarajevo, a na značaj izrade standardizirane metodologije i zakonskog regulisanja ovoga pitanja ukazala je Marina Dimova, projekt menadžer ILDP/UNDP. Učesnike ovoga skupa je pozdravio i o značaju planiranja razvoja na lokalnom nivou, uz iznošenje vlastitih iskustava, govorio načelnik općine Bugojno Hasan Ajkunić.  

Na ovom sastanku Radne grupe, uz naglašavanje da je u procesu konsultacija o  svim pitanjima izrade standardizirane metodologije  za planiranje i upravljanje na nivou kantona i koncepta, odnosno prijedloga teza zakona o ovim pitanjima razvoja Federacije BiH, dogovoreno je da se uskoro održe sastanci sa premijerima kantona, odsnosno da se o svemu ovome, naredna dva-tri mjeseca, vodi rasprava raznim nivoima u Federaciji BiH. Sve to s ciljem da se planiranje i upravljanje razvojem Federacije BiH stavi u zakonske okvire, što podrazumijeva da se, na kraju serije razgovora u okviru radne grupe, definiše i u parlamentarnu proceuru uputi prijedlog zakona o sistemu planiranja i upravljanja u FBiH.

FBiH u brojevima

Pokazatelj 2015 2014 2013 2012 2011
Stopa nezaposlenosti - anketa 29,1 28,4 27,6 29,4 29,2
Stopa nezaposlenosti - administrativna 46,4 46,9 47,4 46,8 45,7
GDP u mil. KM 18.677 17.813 17.375 17.013 16.926
Inflacija/deflacija u % -0,7 -0,7 -0,2 2,1 3,6
Stopa rasta industrijske proizvodnje  
Prosječna neto plaća u FBiH 830 833 835 830 819
Prirodni priraštaj u FBiH -2.126 -422 -186 768 1.182

Saznaj više