29.05.2013.

Radionica o strateškom planiranju

Radnu grupu čine predstavnici nadležnih ministarstava Vlade Federacije BiH, Saveza opština i gradova, Federalnog zavoda za programiranje razvoja, kantona Federacije i jednog broja opština Federacije BiH. Na prethodna tri sastanka Radne grupe predstavljena je situaciona analiza strateškog planiranja na nivou kantona u Federaciji BiH, a analiziran je i usaglašen metodološki okvir za planiranje razvoja kantona kao osnove za izradu metodologije za planiranje razvoja kantona. Takođe je predstavljen Nacrt teorijeskog dijela metodologije strateškog planiranja na nivou kantona, te prezentirana ključna terminologija u strateškom planiranju i usaglašavanju predloženih definicinja pojmova. Na svim sastancima su usvajani zaključci i prteporuke i usaglašavani naredni zadaci Radne grupe.

Na četvrtom sastanku Radna grupa se bavila izradom standardizirane metodologije za planiranje i upravljanje i koncept zakonskog rješenja za uspostavljanje sistema planiranja i upravljanja razvojem u Federaciji Bosne i Hercegovine. Osnovne teze za raspravu o ovim temama iznijeli su Nijaz Avdukić, pomoćnik direktora Federalnog zavoda za programiranje razvoja, Alma Kobašija, savjetnica Federalnog ministarstva pravde, Aida Laković Hošo, ILDP savjetnica za izradu politika/zamjenica projektne voditeljice, te Bećo Sarajlija, sekretar Federalnog zavoda za programiranje razvoja. Moderatorica ovoga skupa bila je Maida Fetahagić, pomoćnica direktora Zavoda za planiranje Kantona Sarajevo, a na značaj izrade standardizirane metodologije i zakonskog regulisanja ovoga pitanja ukazala je Marina Dimova, projekt menadžer ILDP/UNDP. Učesnike ovoga skupa je pozdravio i o značaju planiranja razvoja na lokalnom nivou, uz iznošenje vlastitih iskustava, govorio načelnik općine Bugojno Hasan Ajkunić.  

Na ovom sastanku Radne grupe, uz naglašavanje da je u procesu konsultacija o  svim pitanjima izrade standardizirane metodologije  za planiranje i upravljanje na nivou kantona i koncepta, odnosno prijedloga teza zakona o ovim pitanjima razvoja Federacije BiH, dogovoreno je da se uskoro održe sastanci sa premijerima kantona, odsnosno da se o svemu ovome, naredna dva-tri mjeseca, vodi rasprava raznim nivoima u Federaciji BiH. Sve to s ciljem da se planiranje i upravljanje razvojem Federacije BiH stavi u zakonske okvire, što podrazumijeva da se, na kraju serije razgovora u okviru radne grupe, definiše i u parlamentarnu proceuru uputi prijedlog zakona o sistemu planiranja i upravljanja u FBiH.

FBiH u brojevima

Pokazatelj  2018 2017 2016 2015 2014
Stopa nezaposlenosti - anketa 19,2 20,0 25,6  29,1 28,4
Stopa nezaposlenosti - administrativna 39,2 41,5 45,3  46,4 46,9
GDP u mil. KM 21.765 20.540 19.540  18.677 17.813
Inflacija/deflacija u % 1,6
1,7 -1,1 -0,7 -0,7
Stopa rasta industrijske proizvodnje 0,8 6,5 2,6  0,0 -2,2
Prosječna neto plaća u FBiH 889 860 839  830 833
Prirodni priraštaj u FBiH -2.252 -1.865 -1.450  -2.126 -422

Saznaj više