23.05.2013.

Koordinirajuća uloga centralnih organa vlasti

Predstavnici Europeanprofilans, evropske organizacije, koja se bavi pitanjima razvoja centralnih organa vlasti u BiH, 22. maja su, u okviru svog projekta „Skica razvoja centralnih organa vlada u BiH – implementacija faze II“, razgovarali sa predstavnicima FZZPR-a o značaju ovoga projekta i ulozi, zadacima i aktivnostima ovoga zavoda u tome.

Predstavljajući projekat prof. dr. Panagiots Karkatsoulis, voditelj projekta, kojeg finansira Evropska unija, je, između ostalog, kazao da jako bitno da se uspostavi koordinacija izumeđu svih vlada u Bosni i Hercegovini, počev od Vijeća ministara BiH, pa do entitetskih vlada i Vlade Distrikta Brčko, te da je, u tom kontekstu, u izradi i implementaciji strateških dokumenata razvoja – akcionih planova i godišnjih programa njihove realizacije - jako bitna koordinirajuća uloga centralnih organa vlasti. Pored prof. dr. Panagiotisa, u razgovoru je učestvovao i dr. Nenad Rava, stručnjak Europeanprofilesa za razvoj politika i procjenuj uticaja.

Inače, ciljevi projekta zasnovani su na opredjeljenjima iz Strategije reforma javne uprave u BiH, koje je Vlada Federacije usvojila još 2006. godine, a kojom se, kao jedan od ključnih ciljeva predviđa poboljšanje strukture, kapaciteta i učinka centralnih organa vlade, kako bi se ojačali sistemi za kreiranje politika na svim nivoima izvršne vlasti.

Predstavnici  Europeanprofilansa su, izražavajući i dajući punu podršku uspjesima koje Federalni zavod za programiranje razvoja postiže na planu izrade i implementacija trogodišnjih planova rada federalnih ministarstava, te godišnjih programa i planova razvoja, obećao punu podršku i pomoć u kreiranju i izradi kvalitetne informacione mreže, s ciljem implementacije projekta jačanja koordinacionih tijela/jedinica na svim nivoima vlasti. U tom pogledu, Federalni zavod za programiranje razvoja ima nezaobilaznu ulogu. Ovim projektom će se – kako je rekao Ljubiša Đapan, direktor FZZPR – znatno unaprijediti implementacija već usvojenih strategija razvoja, kao i godišnjeg planiranja i izvještanja o radu vlada i ministarstava, kako federalnih, tako i kantonalnih.

FBiH u brojevima

Pokazatelj  2018 2017 2016 2015 2014
Stopa nezaposlenosti - anketa 19,2 20,0 25,6  29,1 28,4
Stopa nezaposlenosti - administrativna 39,2 41,5 45,3  46,4 46,9
GDP u mil. KM 21.765 20.540 19.540  18.677 17.813
Inflacija/deflacija u % 1,6
1,7 -1,1 -0,7 -0,7
Stopa rasta industrijske proizvodnje 0,8 6,5 2,6  0,0 -2,2
Prosječna neto plaća u FBiH 889 860 839  830 833
Prirodni priraštaj u FBiH -2.252 -1.865 -1.450  -2.126 -422

Saznaj više