23.05.2013.

Koordinirajuća uloga centralnih organa vlasti

Predstavnici Europeanprofilans, evropske organizacije, koja se bavi pitanjima razvoja centralnih organa vlasti u BiH, 22. maja su, u okviru svog projekta „Skica razvoja centralnih organa vlada u BiH – implementacija faze II“, razgovarali sa predstavnicima FZZPR-a o značaju ovoga projekta i ulozi, zadacima i aktivnostima ovoga zavoda u tome.

Predstavljajući projekat prof. dr. Panagiots Karkatsoulis, voditelj projekta, kojeg finansira Evropska unija, je, između ostalog, kazao da jako bitno da se uspostavi koordinacija izumeđu svih vlada u Bosni i Hercegovini, počev od Vijeća ministara BiH, pa do entitetskih vlada i Vlade Distrikta Brčko, te da je, u tom kontekstu, u izradi i implementaciji strateških dokumenata razvoja – akcionih planova i godišnjih programa njihove realizacije - jako bitna koordinirajuća uloga centralnih organa vlasti. Pored prof. dr. Panagiotisa, u razgovoru je učestvovao i dr. Nenad Rava, stručnjak Europeanprofilesa za razvoj politika i procjenuj uticaja.

Inače, ciljevi projekta zasnovani su na opredjeljenjima iz Strategije reforma javne uprave u BiH, koje je Vlada Federacije usvojila još 2006. godine, a kojom se, kao jedan od ključnih ciljeva predviđa poboljšanje strukture, kapaciteta i učinka centralnih organa vlade, kako bi se ojačali sistemi za kreiranje politika na svim nivoima izvršne vlasti.

Predstavnici  Europeanprofilansa su, izražavajući i dajući punu podršku uspjesima koje Federalni zavod za programiranje razvoja postiže na planu izrade i implementacija trogodišnjih planova rada federalnih ministarstava, te godišnjih programa i planova razvoja, obećao punu podršku i pomoć u kreiranju i izradi kvalitetne informacione mreže, s ciljem implementacije projekta jačanja koordinacionih tijela/jedinica na svim nivoima vlasti. U tom pogledu, Federalni zavod za programiranje razvoja ima nezaobilaznu ulogu. Ovim projektom će se – kako je rekao Ljubiša Đapan, direktor FZZPR – znatno unaprijediti implementacija već usvojenih strategija razvoja, kao i godišnjeg planiranja i izvještanja o radu vlada i ministarstava, kako federalnih, tako i kantonalnih.

FBiH u brojevima

Pokazatelj

2017

2016

2015 2014 2013 2012 2011
Stopa nezaposlenosti - anketa

 20,0

25,6 

29,1 28,4 27,6 29,4 29,2
Stopa nezaposlenosti - administrativna

 43,3

45,3 

46,4 46,9 47,4 46,8 45,7
GDP u mil. KM

 20.540

19.540 

18.677 17.813 17.375 17.013 16.926
Inflacija/deflacija u %

 1,7

-1,1 

-0,7 -0,7 -0,2 2,1 3,6
Stopa rasta industrijske proizvodnje

 

 

 
Prosječna neto plaća u FBiH

 860

839 

830 833 835 830 819
Prirodni priraštaj u FBiH

 -1.865

-1.450 

-2.126 -422 -186 768 1.182

Saznaj više