28.06.2013.

Jačanje institucija vlasti u BiH

Predstavnici  Američke agencije za međunarodni razvoj USAID, Christian Haupt, direktor projekta Jačanje institucija vlasti i procesa u Bosni i Hercegovini, te Almedina Šuvalija, zamjenica direktora Projekta, prosjetili su 28. juna ove godine Federalni zavod za programiranje razvoja.

Cilj sastanka je bio razmjena informacija i  upoznavanja sa radom Zavoda, kao i trenutnim statustom projekta i budućim aktivnostima. Navedeni projekt će biti implemetiran u periodu maj 2013 - januar 2017. godine. Glavni zadatak projekta je da podrži nastojanja BiH da se,  kroz jačanje kapaciteta institucija vlasti države, efikasnije usvajaju i provode razvojne politike,  zakoni i budžeti, te da se poveća učešće parlamenata i interes građana za proces izrade budžeta, kao i  da se poveća odgovornost i transparentnost institucija vlasti BiH.

Na sastanku su predložene zajedničke aktivnosti i dogovorena buduća suradnja.

FBiH u brojevima

Pokazatelj  2018 2017 2016 2015 2014
Stopa nezaposlenosti - anketa 19,2 20,0 25,6  29,1 28,4
Stopa nezaposlenosti - administrativna 39,2 41,5 45,3  46,4 46,9
GDP u mil. KM 21.765 20.540 19.540  18.677 17.813
Inflacija/deflacija u % 1,6
1,7 -1,1 -0,7 -0,7
Stopa rasta industrijske proizvodnje 0,8 6,5 2,6  0,0 -2,2
Prosječna neto plaća u FBiH 889 860 839  830 833
Prirodni priraštaj u FBiH -2.252 -1.865 -1.450  -2.126 -422

Saznaj više