11.09.2013.

Donošenje Zakona o strateškom planiranju

Iako je treća godina kako je stupila na snagu, ukazala se potreba da se Uredba o procesu strateškog planiranja, godišnjeg planiranja i izvještavanja u ministarstvima Federacije Bosne i Hercegovine izmijeni i na adekvatniji, kvalitetniji način  prilagodi potrebama federalnih ministarstava i drugih institucija u Federaciji. Uporedo s tim treba nastaviti aktivnosti na donošenju Zakona o strateškom planiranju.

Tim povodom u srijedu, 11. septembra ove godine održan je sastanak predstavnika Federalnog zavoda za programiranje razvoja (Ljubiša Đapan, direktor FZZPR, te Nijaz Avduklić i Rijad Kovač, pomoćnici direktora) i predstavnika UNDP-a  (Marina Dimova, šefica projekta i Aida Laković Hošo, zamjenica šefa projekta), a učestvovali su i predstavnici Fondacije za istraživanje s državnog univerzitetsa u Njujorku (SUNY RF) – Christian Haupt – direktor i Lejla Hasanović, saradnica za pravna pitanja na projektu jačanja institucija vlasti i procesa (SGIP) u Bosni i Hercegovini.

Cilj projekta, kojeg, inače, finansira USAID, je da se nadležnim institucijama u Federaciji BiH pomogne u donošenju Zakona o planiranju i upravljanju razvojem, kao i razvojem i unapređenjem javnih politika. Na sastanku su, s tim u vezi, dogovorene naredne aktivnosti u vezi donošenja navedenog zakona, kao što su konsultacije sa nadležnim organima Federacije, kantona i drugih institucija, izrada procjene uticaja Zakona u skladu sa Uredbom o načinu primjene, procjeni uticaja i odabiru politika u procesu izrade akata koje predlažu i donose Vlada Federacije i federalna ministarstva, kao i druge aktivnosti predviđene zakonskom procedurom.

FBiH u brojevima

Pokazatelj 2015 2014 2013 2012 2011
Stopa nezaposlenosti - anketa 29,1 28,4 27,6 29,4 29,2
Stopa nezaposlenosti - administrativna 46,4 46,9 47,4 46,8 45,7
GDP u mil. KM 18.677 17.813 17.375 17.013 16.926
Inflacija/deflacija u % -0,7 -0,7 -0,2 2,1 3,6
Stopa rasta industrijske proizvodnje  
Prosječna neto plaća u FBiH 830 833 835 830 819
Prirodni priraštaj u FBiH -2.126 -422 -186 768 1.182

Saznaj više