11.09.2013.

Donošenje Zakona o strateškom planiranju

Iako je treća godina kako je stupila na snagu, ukazala se potreba da se Uredba o procesu strateškog planiranja, godišnjeg planiranja i izvještavanja u ministarstvima Federacije Bosne i Hercegovine izmijeni i na adekvatniji, kvalitetniji način  prilagodi potrebama federalnih ministarstava i drugih institucija u Federaciji. Uporedo s tim treba nastaviti aktivnosti na donošenju Zakona o strateškom planiranju.

Tim povodom u srijedu, 11. septembra ove godine održan je sastanak predstavnika Federalnog zavoda za programiranje razvoja (Ljubiša Đapan, direktor FZZPR, te Nijaz Avduklić i Rijad Kovač, pomoćnici direktora) i predstavnika UNDP-a  (Marina Dimova, šefica projekta i Aida Laković Hošo, zamjenica šefa projekta), a učestvovali su i predstavnici Fondacije za istraživanje s državnog univerzitetsa u Njujorku (SUNY RF) – Christian Haupt – direktor i Lejla Hasanović, saradnica za pravna pitanja na projektu jačanja institucija vlasti i procesa (SGIP) u Bosni i Hercegovini.

Cilj projekta, kojeg, inače, finansira USAID, je da se nadležnim institucijama u Federaciji BiH pomogne u donošenju Zakona o planiranju i upravljanju razvojem, kao i razvojem i unapređenjem javnih politika. Na sastanku su, s tim u vezi, dogovorene naredne aktivnosti u vezi donošenja navedenog zakona, kao što su konsultacije sa nadležnim organima Federacije, kantona i drugih institucija, izrada procjene uticaja Zakona u skladu sa Uredbom o načinu primjene, procjeni uticaja i odabiru politika u procesu izrade akata koje predlažu i donose Vlada Federacije i federalna ministarstva, kao i druge aktivnosti predviđene zakonskom procedurom.

FBiH u brojevima

Pokazatelj  2018 2017 2016 2015 2014
Stopa nezaposlenosti - anketa 19,2 20,0 25,6  29,1 28,4
Stopa nezaposlenosti - administrativna 39,2 41,5 45,3  46,4 46,9
GDP u mil. KM 21.765 20.540 19.540  18.677 17.813
Inflacija/deflacija u % 1,6
1,7 -1,1 -0,7 -0,7
Stopa rasta industrijske proizvodnje 0,8 6,5 2,6  0,0 -2,2
Prosječna neto plaća u FBiH 889 860 839  830 833
Prirodni priraštaj u FBiH -2.252 -1.865 -1.450  -2.126 -422

Saznaj više