18.09.2013.

Radionica o nacionalnim zdravstvenim računima

Nacionalni i zdravstveni računi kao sredstvo i kao uslov za monitoring i evaluaciju finansiranja zdravstva i potrošnje za zdravstvo – bila je tema radionice  uposlenika Federalnog zavoda za programiranje razvoja, koja je održana 18.septembra.

A kako uspostaviti nacionalne zdravstveni račune i usaglasiti ih sa evropskim standardima i iskustvima, djelatnicima Zavoda je prenijela expertica na Projektu reforme javnog zdravstva u Bosni i Hercegovini, koristeći se, pri tome, i primjerima korišćenja indikatora iz nacionalnih zdravstvenih računa u zdravstvenoj politici Republike Slovenije. Cilj radionice je da se razumije da su informacije o finansiranju i potrošnji u zdravstvu bitan doprinos monitoringu i evaluaciji u zdravstvenim sistemu, te da su nacionalni zdravstveni računi uslov za monitoring i evaluaciju finansiranja i potrošnje zdravstvene zaštite.

Zdravstveni računi su važno sredstvo za praćenje efekata/posljedica određenih mjera zdravstvene reforme tokom vremena, a međusobno uporedivi indikatori omogućavaju poređenje sa drugim državama i oblikovanje ciljeva zdravstvene politike na nacionalnon razini. U tom kontekstu vrlo je značajno pitanje: zašto su važni zdravsteni računi? Međunarodnim institucijama važni su za praćenje potrošnje za zdravstvo na globalnom nivou, za pružanje informacije donatorima na osnovu kojih će se oni odlučiti o alokaciji finansijskih resursa, zatim pružanje podataka međunarodnim institucijama i zdravstvenim ekonomistima u njihovim naporima da proče trendove potrošnje za zdravstvo i najbolje prakse, a međunarodno uporedivi indikatori omogućavaju i poređenje razlika u zdravstvenim sistemima. Isto tako, međunarodno uporedivi podaci o potrošnji u zdravstu, pružaju informacije o socijalnoj sigurnosti stanovnika u državi i informacije o stabilnosti i održivosti javnih finasija.

Prema riječima Eve Zver, glavni ciljevi zdravstvene politike i korišćenje indikatora o izdacima za zdravstvo su: jednakost u dostupnosti, učinkovitost zdravstvenog sistema, finansijska održivost, te kvalitet i uspješnost finansijskog sistema.

FBiH u brojevima

Pokazatelj  2018 2017 2016 2015 2014
Stopa nezaposlenosti - anketa 19,2 20,0 25,6  29,1 28,4
Stopa nezaposlenosti - administrativna 39,2 41,5 45,3  46,4 46,9
GDP u mil. KM 21.765 20.540 19.540  18.677 17.813
Inflacija/deflacija u % 1,6
1,7 -1,1 -0,7 -0,7
Stopa rasta industrijske proizvodnje 0,8 6,5 2,6  0,0 -2,2
Prosječna neto plaća u FBiH 889 860 839  830 833
Prirodni priraštaj u FBiH -2.252 -1.865 -1.450  -2.126 -422

Saznaj više