18.09.2013.

Radionica o nacionalnim zdravstvenim računima

Nacionalni i zdravstveni računi kao sredstvo i kao uslov za monitoring i evaluaciju finansiranja zdravstva i potrošnje za zdravstvo – bila je tema radionice  uposlenika Federalnog zavoda za programiranje razvoja, koja je održana 18.septembra.

A kako uspostaviti nacionalne zdravstveni račune i usaglasiti ih sa evropskim standardima i iskustvima, djelatnicima Zavoda je prenijela expertica na Projektu reforme javnog zdravstva u Bosni i Hercegovini, koristeći se, pri tome, i primjerima korišćenja indikatora iz nacionalnih zdravstvenih računa u zdravstvenoj politici Republike Slovenije. Cilj radionice je da se razumije da su informacije o finansiranju i potrošnji u zdravstvu bitan doprinos monitoringu i evaluaciji u zdravstvenim sistemu, te da su nacionalni zdravstveni računi uslov za monitoring i evaluaciju finansiranja i potrošnje zdravstvene zaštite.

Zdravstveni računi su važno sredstvo za praćenje efekata/posljedica određenih mjera zdravstvene reforme tokom vremena, a međusobno uporedivi indikatori omogućavaju poređenje sa drugim državama i oblikovanje ciljeva zdravstvene politike na nacionalnon razini. U tom kontekstu vrlo je značajno pitanje: zašto su važni zdravsteni računi? Međunarodnim institucijama važni su za praćenje potrošnje za zdravstvo na globalnom nivou, za pružanje informacije donatorima na osnovu kojih će se oni odlučiti o alokaciji finansijskih resursa, zatim pružanje podataka međunarodnim institucijama i zdravstvenim ekonomistima u njihovim naporima da proče trendove potrošnje za zdravstvo i najbolje prakse, a međunarodno uporedivi indikatori omogućavaju i poređenje razlika u zdravstvenim sistemima. Isto tako, međunarodno uporedivi podaci o potrošnji u zdravstu, pružaju informacije o socijalnoj sigurnosti stanovnika u državi i informacije o stabilnosti i održivosti javnih finasija.

Prema riječima Eve Zver, glavni ciljevi zdravstvene politike i korišćenje indikatora o izdacima za zdravstvo su: jednakost u dostupnosti, učinkovitost zdravstvenog sistema, finansijska održivost, te kvalitet i uspješnost finansijskog sistema.

FBiH u brojevima

Pokazatelj 2015 2014 2013 2012 2011
Stopa nezaposlenosti - anketa 29,1 28,4 27,6 29,4 29,2
Stopa nezaposlenosti - administrativna 46,4 46,9 47,4 46,8 45,7
GDP u mil. KM 18.677 17.813 17.375 17.013 16.926
Inflacija/deflacija u % -0,7 -0,7 -0,2 2,1 3,6
Stopa rasta industrijske proizvodnje  
Prosječna neto plaća u FBiH 830 833 835 830 819
Prirodni priraštaj u FBiH -2.126 -422 -186 768 1.182

Saznaj više