15.03.2021.

Konsultativni sastanak o energijskoj tranziciji

Sarajevo, 15.03. 2021. – Tokom današnjeg on-line konsultativnog sastanka o modalitetima energetske tranzicije u Bosni i Hercegovini, usklađenim sa EU regulativom, predstavnik FZZPR-a Nijaz Avdukić je, na poziv Reset Centra, prisutnima prikazao Strategiju razvoja FBiH 2021. - 2027., sa fokusom na prioritet koji se odnosi na energetsku tranziciju.

Strategija razvoja FBiH, koju je Vlada FBiH usvojila 18. februara 2021., je krovni strateški dokument koji određuje smjernice društveno – ekonomskog razvoja Federacije BiH i svi slijedeći strateški dokumenti trebaju biti usklađeni sa ovom Strategijom.

Energetska tranzicija predstavlja jedan od prioriteta 3. cilja Strategije razvoja FBiH: Resursno efikasan i održiv razvoj. Realizacija ovog prioriteta vodi ka prebacivanju fokusa sa termoelektrana na ugalj i izvoza električne energije, na razvoj obnovljivih izvora energije  u Federaciji BiH, odnosno započinjanju dekarbonizacije energijskog sektora. Za ovo je veoma važno otkloniti prepreke investiranju u sektor energije i uvoditi nove šeme i mehanizme podsticanja obnovljivih izvora energije, usklađene sa EU regulativom. Naročito je bitno poticati proizvodnju za vlastitu potrošnju, pri čemu je potrebno provesti restrukturiranje rudnika uglja i strukturnu transformaciju ekonomije rudarskih regiona.

Strategija razvoja FBiH 2021. - 2027. je u potpunosti usklađena sa UN Agendom 2030.

Konsultativni sastanak o energetskoj tranziciji okupio je vodeće stručnjake iz ove oblasti, obzirom da je fokus rada Reset Centra, koji je organizator sastanka, upravo održiva energetska tranzicija.

FBiH u brojevima

Pokazatelj  2018 2017 2016 2015 2014
Stopa nezaposlenosti - anketa 19,2 20,0 25,6  29,1 28,4
Stopa nezaposlenosti - administrativna 39,2 41,5 45,3  46,4 46,9
GDP u mil. KM 21.765 20.540 19.540  18.677 17.813
Inflacija/deflacija u % 1,6
1,7 -1,1 -0,7 -0,7
Stopa rasta industrijske proizvodnje 0,8 6,5 2,6  0,0 -2,2
Prosječna neto plaća u FBiH 889 860 839  830 833
Prirodni priraštaj u FBiH -2.252 -1.865 -1.450  -2.126 -422

Saznaj više