31.10.2019.

Društveni razvoj Federacije BiH - Multisektorske konsultacije za izradu Strategije razvoja Federacije BiH 2021. – 2027.

Sarajevo, 31. oktobar, 2019. – Održana je druga radionica tokom koje su dovršene multisektorske konsultacije o planu društvenog razvoja Federacije BiH (obrazovanje, nauka, razvoj ljudskih potencijala i tržište rada; zdravlje i kvalitet života; demografija i socijalne politike), čiji ishod su prijedlozi mjera i prioriteta za realizaciju ciljeva koji će biti sadržani u Strategiji razvoja Federacije BiH 2021. – 2027.

Društveni razvoj podrazumijeva poboljšanje dobrobiti svakog pojedinca u društvu. Svakom građaninu potrebno je osigurati uslove kako bi ostvario svoj puni potencijal.

Da bi se zaustavili negativni demografski trendovi, Federaciji je neophodna populaciona politika koja podrazumjeva sinergijsko djelovanje u različitim aspektima ekonomskog i društvenog života (zaštita materinstva i porodica sa djecom, regulacija tržišta rada i zapošljavanje, promocija porodice, unapređenje reproduktivnog zdravlja, itd.).

Obrazovanje i nauka moraju biti jedan od razvojnih prioriteta, jer direktno utiču na ekonomski napredak i dugoročnu društvenu stabilnost, odnosno hvatanje koraka sa razvijenim evropskim zemljama. Federacija BiH treba postati otvoreno, mobilno i inovativno društvo. Potrebna je modernizacija odgojno-obrazovnog sistema kroz koncept cjeloživotnog učenja, koji omogućava svakom pojedincu (iz svih dobnih skupina) stalan pristup obrazovanju, te priznanje različitih oblika učenja.

Za izgradnju ljudskog kapitala za 21. vijek potrebno je, pored podizanja kvaliteta obrazovanja i cjeloživotnog učenja, povećanja aktivnosti i zaposlenosti stanovništva, kontinuirano unapređivati zdravlje i kvalitet života, raditi na poboljšanju  zdravstvene pismenosti, povećati raspoloživost resursa u zdravstvu i jačati finansijsku održivost zdravstvenog sistema, raditi na informatizaciji i digitalizaciji sistema zdravstvene zaštite u Federaciji.

Profesori Muamer Halilbašić, Nedim Čelebić, Aida Pilav i Alma Pobrić,  su vodili diskusiju tokom radionice koja je okupila predstavnike ključnih aktera iz oblasti društvenog razvoja (Vlada Federacija BiH, federalna i kantonalna ministarstva, agencije,...) sa ciljem predlaganja i usaglašavanja mjera, prioriteta i ciljeva razvoja Federacije BiH.

FBiH u brojevima

Pokazatelj  2018 2017 2016 2015 2014
Stopa nezaposlenosti - anketa 19,2 20,0 25,6  29,1 28,4
Stopa nezaposlenosti - administrativna 39,2 41,5 45,3  46,4 46,9
GDP u mil. KM 21.765 20.540 19.540  18.677 17.813
Inflacija/deflacija u % 1,6
1,7 -1,1 -0,7 -0,7
Stopa rasta industrijske proizvodnje 0,8 6,5 2,6  0,0 -2,2
Prosječna neto plaća u FBiH 889 860 839  830 833
Prirodni priraštaj u FBiH -2.252 -1.865 -1.450  -2.126 -422

Saznaj više