10.10.2019.

Drugi sastanak Koordinacionog odbora za izradu Strategije razvoja Federacije BiH 2021. – 2027.

Sarajevo, 10. oktobar, 2019. godine – Drugi sastanak Koordinacionog odbora za izradu Strategije razvoja Federacije održan je danas u Sarajevu. Koordinacioni odbor okuplja predstavnike svih nivoa vlasti u Federaciji BiH, njegovo formiranje operacionalizira vertikalnu i horizontalnu koordinaciju procesa izrade Strategije i predstavlja najviše savjetodavno i radno tijelo Vlade Federacije BiH u procesu izrade i usaglašavanja strateškog dokumenta.

Koordinacioni odbor za izradu Strategije razvoja Federacije BiH čine predstavnici ureda premijera Federacije, Federalnog zavoda za programiranje razvoja, Ekonomskog savjeta Vlade Federacije, federalnih ministarstava, Generalnog sekretarijata Vlade Federacije, kantona, Saveza općina i gradova Federacije BiH, Gender centra Federacije BiH, Federalnog zavoda za statistiku i Udruženja poslodavaca.

Ivana Mišković, predsjedavajuća rada Koordinacionog odbora za izradu Strategije razvoja  i savjetnica predsjednika Vlade Kantona 10, je  predstavila proces izrade strateškog dokumenta koji predstavlja integrisani, multisektorski strateški dokument koji definira javne politike i usmjerava ekonomsko-socijalni razvoj Federacije. Njen zamjenik i pomoćnik direktora Federalnog zavoda za programiranje razvoja, Nijaz Avdukić, je predstavio nove vremenske rokove za izradu strateškog dokumenta, izazvane zahtjevnim administrativnim procedurama. Prof. Nedim Čelebić, konsultant za metodologiju izrade strateškog dokumenta, je u nastavku rada predstavio tok realizacije 12 radionica na kojima su, uz pomoć domaćih eksperata i učešće ključnih aktera društveno – ekonomskog života Federacije, razmatrani  osnovni problemi, izazovi i potencijali u pojedinim socio-ekonomskim oblastima, te predložena razvojna rješenja koja će postati dijelom Strategije razvoja.

Federalni zavod za programiranje razvoja, kao koordinator procesa izrade Strategije razvoja FBiH 2021. – 2027., je organizovao sastanak. Realizaciju sastanka podržao je Projekat podrške integralnom razvoju u BiH, zajednički projekat UNDP-a i  Vlade Švicarske i Projekat jačanja javnih institucija u Bosni i Hercegovini koji implementira  njemački program međunarodne saradnje - GIZ.

FBiH u brojevima

Pokazatelj  2018 2017 2016 2015 2014
Stopa nezaposlenosti - anketa 19,2 20,0 25,6  29,1 28,4
Stopa nezaposlenosti - administrativna 39,2 41,5 45,3  46,4 46,9
GDP u mil. KM 21.765 20.540 19.540  18.677 17.813
Inflacija/deflacija u % 1,6
1,7 -1,1 -0,7 -0,7
Stopa rasta industrijske proizvodnje 0,8 6,5 2,6  0,0 -2,2
Prosječna neto plaća u FBiH 889 860 839  830 833
Prirodni priraštaj u FBiH -2.252 -1.865 -1.450  -2.126 -422

Saznaj više